آقای دکتر مهران نصرت الهی

دکتر مهران نصرت  الهی دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

آقای دکتر مهران نصرت الهی

Dr. Mehran Nosratolahi

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهران نصرت الهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا