آقای دکتر عباس جهان بخشی

دکتر عباس جهان بخشی

آقای دکتر عباس جهان بخشی

Dr. Abass Jahanbakhshi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس جهان بخشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان بهمن 1394