آقای دکتر جواد شیروانی

دکتر جواد شیروانی دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر جواد شیروانی

Dr. Javad Shirvani

دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد شیروانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
انگلیسی و ادبیدوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر