آقای کریم جلالیان

کریم جلالیان معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

آقای کریم جلالیان

Karim Jalalian

معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای کریم جلالیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی پژوهشکده سوانح طبیعی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران بهمن 1394