آقای دکتر محمدجواد حسین پورفرد

دکتر محمدجواد حسین پورفرد

آقای دکتر محمدجواد حسین پورفرد

Dr. Mohammadjavad Hoseinpourfard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدجواد حسین پورفرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال