آقای دکتر سید محمد رضویان

دکتر سید محمد رضویان عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان

آقای دکتر سید محمد رضویان

Dr. Seyedmohammad Razavian

عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد رضویان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دهمین کنفرانس دانشجویی مهندس معدن دانشگاه کاشان، کاشان اردیبهشت 1395