آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

Dr. Mohamad Ali Mazaheri Tehran

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران آذر 1397