آقای دکتر علی شهیدی

دکتر علی شهیدی

آقای دکتر علی شهیدی

Dr. Ali Shahidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شهیدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران دانشگاه بیرجند، بیرجند بهمن 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد جاذب طبیعی لوفا درحذف کادمیم دو ظرفیتی از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
2 ارزیابی مدل فایو برای پیش بینی عملکرد محصول، بیلان آب و املاح تحت تنش های محیطی(مطالعه موردی گندم زمستانه) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
3 بررسی الگوریتم ژنتیک و کاربردهای آن در مهندسی و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 4، شماره: 2
4 تاثیر تغییر اقلیم بر طول مراحل رشد و نیاز آبی گندم (Triticum aestivum L.) و جو (Hordeum vulgare L.) (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
5 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 4
6 کاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفول (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 99
7 مکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چند معیاره و فازی (مطالعه موردی: آبخوان طبس) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مغناطیسی و کاربردهای آن در توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 اثر بر هم کنش شوری و کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
3 اثرات خودپالایی رودخانه ها بر توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)
4 اثرات شوری و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
5 ارزیابی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
6 ارزیابی پتانسیل آثار آبیاری با پساب تصفیهخانه آب شرب بیرجند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
7 ارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
9 ارزیابی طرح انتقال آب به حوضه زاینده رود از طریق تونل بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 ارزیابی عملکرد ارقام مختلف گندم و تاریخ های مختلف کاشت با استفاده از مدل DSSAT در شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
11 ارزیابی عملکرد طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بیرجند (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
12 ارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
13 ارزیابی عملکرد کلر زنی در فرآیند ضدعفونی آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
14 ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات پخش مصنوعی سیلاب منطقه سیوجان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
15 ارزیابی فنی و زیست محیطی اثرات تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی سیوجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 ارزیابی مدل SWAP در برآورد عملکرد گندم تحت کیفیت ها و کمیت های مختلف آب آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
17 استفاده بهینه آب کشاورزی با روش آبیاری قطره‌ای TAPE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
18 استفاده بهینه از منابع آب با پرورش آبزیان در شرایط بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
19 افزایش راندمان کاربرد آب در شرایط وجود محدودیت‌های کمی و کیفی آب در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
20 امکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
21 امکان سنجی انتقال آب بین حوضه ای از خلیج فارس به استان کرمان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
22 امکان سنجی تصفیه پساب با استفاده از اشعه UV برای جلوگیری از آلودگی خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
23 انتخاب پارامترهای ورودی به مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشیبان جهت تخمین سطر ایستابی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
24 Determine the optimal production functions of wheat in arid areas (Case Study: Southern Khorasan in Iran) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
25 Effect of Various Irrigation Treatments on Qualitative and Quantitative Characteristics of Sweet Corn (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
26 Optimization of surface irrigation systems, using Soil Infiltration equations (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
27 The flourishing of agricultural economy in arid areas through optimal management of irrigation water (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
28 بحران آب و چالش‌های موجود در بهره‌برداری از سامانه‌های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
29 برآورد تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی دشت بیرجند9 (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
30 برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 برآورد شوری آب زیرزمینی با استفاده از مدل داده های ترکیبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
32 برآورد میزان رواناب و تعیین مناطق مولد سیل حوزه آبخیز پلباغ شهر بیرجند با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
33 بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
34 بررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
35 بررسی اثر کمپوست بر رشد گیاه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
36 بررسی اثرات پساب تصفیه شده و لجن فاضلاب بر خصوصیات خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
37 بررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404
38 بررسی امکان پرورش ماهی (در قفس) در کانالهای شبکه آبیاری دز و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 بررسی امکانات افزایش راندمان کاربرد آبیاری شیاری در راستای مقابله با بحران آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
40 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری منابع تامین آب شرب روستاهای شهرستان نهبندان (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
41 بررسی پراکندگی مکانی و زمانی خشکسالی تحت تأثیر تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
42 بررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
43 بررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه) (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
44 بررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM ( مطالعه موردی حوضه بهشت آباد کارون شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
45 بررسی حذف کروم از پساب با استفاده جاذب های زیستی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
46 بررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
47 بررسی رگبارهای منطقه ای در راستای کاهش مخاطرات زمین شناسی مهندسی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
48 بررسی روند تغییر اقلیم با شاخص های اقلیمی حدی (مطالعه موردی: ایستگاه شهرکرد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
49 بررسی ساختار سنتی مدیریت توزیع آب و راهکارهای بهبود آن (مطالعه موردی: اراضی پایاب سد دوستی سرخس) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
50 بررسی سازگاری روش های آبیاری تحت فشار در شرایط تغییر اقلیم در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف فلز سنگین کادمیوم از فاضلاب صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
52 بررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوسته (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
53 بررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پساب (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
54 بررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 بررسی کیفی آب رودخانه علی آباد هوراند و پیش بینی اثرات توسعه انسانی برآن مطالعه موردی سدعلی آبادهوراند (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
56 بررسی کیفی آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک GIS مطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
57 بررسی کیفیت آب رودخانه خرم آباد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
58 بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه بیرجند به منظور استفاده مجدد در کشاورزی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
59 بررسی مشکل رسوب در سد کرخه و ارایه راهکارهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
60 بررسی مشکلات سیستم های آبیاری تحت فشار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
61 بررسی همبستگی بین صفات عملکردی و اجزای عملکرد در تأثیر کم آبیاری در دو رقم ذرت به روش آبیاری شیاری و نوار تیپ (T-tip) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
62 بهره‌برداری از منابع آب‌های شور در شرایط محدودیت کمّی آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
63 بهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
64 بهینه سازی پوشش کانالهای آبیاری با مواد ژئوسنتتیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
65 بهینه سازی تخصیص آب به حوضه های مبدا و مقصد با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره و در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
66 بهینه سازی ضرایب مربوط به پارامترهای کیفی آبخوان بمنظور پیش بینی ضریب انتقال سفره آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
67 بهینه سازی مصرف آب در شرایط توأم شوری و کم آبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
68 بهینه سازی معادله تجربی قابلیت انتقال آبخوان با استفاده از پارامترهای آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
69 پایش پارامترهای هواشناسی به منظور ارائه راهکارهای منطقی در مقابله با پدیده خشکسالی (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 پایش عناصر دمایی تحت تاثیر تغییر اقلیم به وسیله خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
71 پهنه بندی اقلیمی استان خراسان جنوبی برمبنای ضریب دو مارتن و به روش عکس فاصله در دوره 2009-1988 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
72 پهنه بندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
73 پهنهبندی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی مطالعه موردی در میان اسدآباد استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
74 تاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
75 تاثیر روش های مختلف آبیاری و کم آبیاری بر بهینه سازی و بهره وری مصرف آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
76 تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر عملکرد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
77 تأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
78 تأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرین (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
79 تأثیرات کم آبیاری بر ارتقاء بهره وری آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
80 تجربه استفاده از روش آبیاری قطره ای (TAPE) در اراضی کشاورزی پشینه زار اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 تحلیل عدم قطعیت در براورد بارش تحت تاثیر تغییر اقلیم مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
82 تحلیل کیفیت آب و بررسی ارتباط آن با دبی رودخانه قزل اوزن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
83 تخمین ضرایب هیدرودینامیک آبخوان در اکیفرهای آزاد مطالعهموردی دشت سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 تعیین ضریب همبستگی بین فاکتورهای منابع مختلف آب (مطالعه موردی: بیرجند) (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
85 تعیین عمق بهینه آبیاری در شرایط مدیریتی مختلف آبیاری مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 تعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 تعیین مناطق مستعد جمع اوری آب باران باتکیه بر ظرفیت تولید رواناب در حوضه و به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
88 حذف کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از لوفا استوانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
89 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بهینه مصرف آب با رویکرد دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
90 کاربرد تصاویر ماهواره ی در برآورد پتانسیل سیلخیزی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی - حوزه شهری بیرجند) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصولات زراعی تحت تنشهای ابی و شوری در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
92 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد افت لوله های ابرسانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
93 کشاورزی ارگانیک راهکاری در جهت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
94 کشت خیار گلخانه ای راهکاری مناسب در راستای افزایش کارایی مصرف آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
95 کمآبیاری با آب شور به منظور ارتقاء بهرهوری مصرف آب در منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
96 محاسبه و پهنهبندی تبخیرو تعرق در استان خراسان جنوبی با استفاده از روش IDW (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
97 مدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
98 مدیریت آب و الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در شبکه های آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
99 مدیریت آبیاری به روش های زمین آمار برای بهینه سازی پهنه بندی ET0؛ مطالعه موردی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
100 مدیریت پسماند شهری، فرصتها و تهدیدها (منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
101 مدیریت پسماندشهری فرصت هاوتهدیدهامنطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
102 مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و کم آبی) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
103 معرفی حوضه زهره و مشکلات اجرایی طر حهای آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
104 مقایسه دو استراتژی متفاوت در مکان یابی مناطق مستعد جمع اوری باران به کمک سیستم پشتیبانی تصمیم DSS مبتنی بر GIS (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
105 مقایسه روش فاکتوریل کامل و تاگوچی در پیش بینی تبخیر از خاک تحت تیمارزئولیت (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
106 مقایسه روشهای اسمزمعکوس و الکترودیالیز در تصفیه آب (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
107 مقایسهی روشهای سنتی و نوین استحصال آب باران در منطقهی شوراب بیرجند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
108 مکان یابی تصفیه خانه آب شرب به وسیله ی مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
109 مکانیزم توسعه پاک و چالش های پیش روی توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
110 مهندسی ارزش در مطالعات پروژه ی دشت گمبیری ( حوضه رود کابل- افغانستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
111 مهندسی ارزش طرح تغذیه مصنوعی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
112 نحوه مدیریت منابع آب (گذشته و حال) در شهرستان دامغان و نواحی آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
113 نحوه مدیریت منابع آب(گذشته و حال)درشهرستان دامغان و نواحی آن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
114 نقد بند انحرافی شوراب- سیوجان به عنوان یک سطح آبگیر مصنوعیو مقایسه با بند سارهای سنتی موجود در منطقه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
115 نقش کم آبیاری در کشاورزی پایدار مناطق خشک و نیمه خشک ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
116 نقش مدیریت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی عمومی در بهره وری بهینه آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
117 واسنجی روابط تجربی برای برآورد سیلاب حداکثر در زیر حوضه های آبریزمارون وزهره(دراستان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)