آقای عبدالرضا آتشین صدف

عبدالرضا آتشین صدف کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه

آقای عبدالرضا آتشین صدف

Abdoreza Atashin sadaf

کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالرضا آتشین صدف در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر تحریریهدوماهنامه پایش سبک زندگی
مدیر داخلیدوماهنامه پایش سبک زندگی
هیات تحریریهدوماهنامه پایش سبک زندگی