آقای مهندس رحیم میدانی

مهندس رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

آقای مهندس رحیم میدانی

Rahim Meydani

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس رحیم میدانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهر آب تدبیر، تهران مرداد 1395