آقای دکتر حسین آقا فرش فروش

دکتر حسین آقا فرش فروش رئیس دانشگاه علمی کاربردی  واحد 23

آقای دکتر حسین آقا فرش فروش

Dr. Hosin Aghafarshforosh

رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.