آقای دکتر علیرضا غنی زاده

دکتر علیرضا غنی زاده استاد دانشگاه صنعتی سیرجان

آقای دکتر علیرضا غنی زاده

Dr. Ali Reza Ghanizadeh

استاد دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا غنی زاده در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Artificial Neural Networks for Analysis of Flexible Pavements under Static Loading of Standard Axle (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
2 Application of Artifitial Neural Network to Predict the Resilient Modulus of Stabilized Base Subjected to Wet-Dry Cycles (دریافت مقاله) مجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران دوره: 1، شماره: 1
3 Application of Support Vector Machine Regression for Predicting Critical Responses of Flexible Pavements (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
4 ارائه مدل پیش بینی طول پالس پاسخ های کششی در تار پایین لایه آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 33
5 ارزیابی ضرایب بار هم ارز محوری بر اساس معیار خستگی لایه آسفالتی با استفاده از روش انرژی تلف شده و مقایسه با ضرایب پیشنهاد ی د ر آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
6 بررسی تأثیرخطای برآورد ورودی های طراحی روسازی بر روی خطای پیش بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
7 بررسی عوامل مؤثر بر شکل و زمان پالس تنش قائم در لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
8 تأثیر پارامترهای پالس بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از نظریه ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
9 تحلیل شبه- استاتیک روسازیهای انعطافپذیر بر اساس منحنیهای مرجع مدول برجهندگی بتن آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
10 تعیین درصدبهینه قیردرروش طرح اختلاط مارشال بااستفاده ازیک مدل برنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
11 توسعه برنامه ای برای تحلیل غیرخطی روسازیهای انعطا فپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
12 مقایسه هزینه اجرای انواع روسازی بنادر و ارایه گزینه مناسب برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل بهینه‌سازی جهت طراحی بهینه روسازی‌های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
2 ارزیابی اقتصادی گزینه بازیافت تمام عمق روسازی به منظور بهسازی معابر شهر سیرجان (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
3 اعتبار سنجی عکس العمل های بدست آمده از برنامه PAT 1.00 در تحلیل روسازی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بررسی تاثیر فیلر شیشه ضایعاتی بر مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
5 بررسی روسازیهای CRAM و نحوة عملکرد مکانیکی آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی وضعیت آب زیرزمینی و پیش بینی نشست منطقه ای دشت سیرجان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 بررسی وضعیت و پیش بینی پیشرفت شوره زارها در دشت سیرجان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 بهینه سازی خط پروژه راه با استفاده از الگوریتم کرم شبتاب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 پیش بینی فرکانس آزمایش خستگی مخلوط های آسفالتی بر اساس تحلیل ویسکوالاستیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
10 پیش بینی مدول برجهندگی مصالح اساس تثبیت شده با استفاده از شبکه عصبی GRNN (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
11 تاثیر درصد مصالح خرده آسفالتی و سیمان بر مقاومت فشاری و خصوصیات تراکمی مخلوط تثبیت شده خاک و مصالح خرده آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
12 تاثیر دوره استراحت بارگذاری بر عمر خستگی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با پلیمر SBS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
13 تاثیر سرعت و دما بر کرنش های بحرانی روسازی های انعطاف پذیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
14 تاثیر سیمان بر مقاومت فشاری تک محوری مخلوط خاک و خرده آسفالت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
15 تاثیربیوچارضایعات کشاورزی برخصوصیات بتن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
16 تاثیرسرعت ودمابرکرنش کششی و عمرخستگی لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
17 تأثیر پلیمر استایرن بوتادین استایرن SBS بر خستگی مخلوط های آسفالت ولرم WMA (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 تحلیل دوبعدی و سه بعدی روسازی با استفاده از برنامه ABAQUS و مقایسه نتایج با برنامه KENLAYER و MICHPAVE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
19 تحلیل روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
20 تعیین ساختار و ضخامت بهینه لایه های روسازی آسفالتی با توجه به هزینه اجرای مصالح مختلف در کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
21 تعیین فرکانس معادل بارگذاری در لایه آسفالتی با استفاده از روش تبدیل فوریه سریع (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 توسعه برنامه ای برای طراحی روسازی های آسفالتی به روش نشریه 234 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
23 توسعه برنامه سرشکنی سه بعدی شبکه های GPS در محیط MATLAB (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
24 توسعهی برنامهای در محیط MATLAB به منظور برآورد حجم عملیات خاکی مسیرهای راه و راه آهن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 مدل سازی پیوسته کاسه نشست روسازی با استفاده از حداقل داده های افت و خیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
26 مطالعهی عددی تاثیر شکل بارگذاری بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
27 معرفی روش جدید طراحی روسازی بنادر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
28 مقایسه قابلیت های عمومی نرم افزارهای مختلف طراحی روسازی و ارائه گزینه مناسب برای کشور (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران