آقای دکتر منصور کوشا

دکتر منصور کوشا دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

آقای دکتر منصور کوشا

Dr. Mansoor Kusha

دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منصور کوشا در مجلات و ژورنالها