آقای دکتر پرویز سید احمدی

دکتر پرویز سید احمدی کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

آقای دکتر پرویز سید احمدی

Dr. Parviz Seyedahmadi

کارشناس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر پرویز سید احمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران اردیبهشت 1395