خانم دکتر ویدا چالوی

دکتر ویدا چالوی استاد یار - باغبانی

خانم دکتر ویدا چالوی

Dr. Vida Chaloy

استاد یار - باغبانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر ویدا چالوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)، شیراز تیر 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتقال همزمان 3 ژن باکتریایی بی فنیل دی اکسیژنز به گیاه آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
2 بررسی اثر خرداقلیم تونل های پلاستیکی بسته و مشبک بر گسترش سطح برگ و مراحل فنولوژیک خیار (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
3 بهره گیری از ورمی کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی های کیفی توت فرنگی رقم کاماروسا (Fragaria×ananassa Duch. cv. Camarosa) در کشت بدون خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ایندول بوتریک اسید و نوع محیط کشت بر ریشه زایی قلمه های گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudianaBertoni) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثر بسترهای مختلف کشت بر روی خصوصیات مورفولوژیکی دو رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر پوشش گذاری میوه بر برخی از صفات میوه ی دو رقم سیب (Malus domestica Borkh) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر تاریخ کاشت و پوشش پلاستیکی موقت بر میزان کلروفیل و کاروتنوئید برگ توت‌فرنگی (fragairia* anannasa. Duche) ارقام کاماروسا و سلو ی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
5 اثر تاریخ وفاصله کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرAlliumsativumL رقم همدانی در استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سیرAlliumsativumLرقم مازندرانی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 اثر ترکیبات گوناگون تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی شمعدانی عطری رقم عطر رز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 اثر تنش آبی و محلول پاشی برگی با نیترات کلسیم و اسید بوریک بر ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در پژوهشهای کشاورزی و منابع طبیعی
9 اثر روشهای مختلف خشکل کردن به میزان اسانس گیاه دارویی رزماری (Rosmsrinus Officinalis L.) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
10 اثر ژنوتیپ، تنظیم کننده های رشد گیاهی، نوع ریز نمونه و محیط کشت بافت در باززایی شاخه های نابجا توتفرنگی ((Fragaria x ananassa Duchesne) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 اثر سطوح مختلف کود دامی بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
12 اثر سه نوع زخم زنی و تاثیر آن روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گل کاغذی مصری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 اثر غلظ تهای مختلف ایندول بوتریک اسید( IBA ) بر ریشه زایی قلم ه های نیمه خشبی گل کاغذی مصری. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
14 اثر کودهای آلی و زمان کوددهی بر زودرسی میوهی توتفرنگی رقم کاماروسا (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
15 افزایش سطح تولید پروتئینهای نوترکیب در گیاهان با بهره گیری از بازدارنده سرکوبگری ژنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 انتقال ژن های باکتریایی بیفنیل-کلرو بیفنیل دیاکسیژنز با واسطه اگروباکتریوم به گیاه شمعدانی عطری رقم عطر رز (Pelargonum graveolens L. cv. Attar Rose) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
17 بررسی اثر نوع ریزنمونه و تیمار تاریکی بر ریزازدیادی ارکیده کاتاستوم (Catasetum fimbriatum) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 بررسی اثر3 نوع کربوهیدرات بر تولید و کیفیت شبه کورم ( phalaenopsis)در محیط کشت بافت گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی اثرات کلشیسین بربرخی خصوصیات مورفولوژیکی اطلسی ایرانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
20 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و میزان نیترات گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21 بررسی واکنش های فیزیولوژیکی در چهار پایه مرکبات در پاسخ به شوری درون شیشه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهشی توسعه ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست ایران
22 پاسخ به تنش اکسیداتیو در گیاهان تراریخته گوجه فرنگی با بیان مداوم پروتئین dehydrin (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
23 تاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی رزماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 تاثیر ورمیکمپوست، نور و کود شیمیایی در تولید محصول برگ گیاه دارویی استویا Stevia rebaudianaBertoni (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 تاثیرمالچ پلاستیکی رنگی برکنترل علف هرزوخصوصیات کمی میوه توت فرنگی کاماروسا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
26 جلوگیری از گل‌دهی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana bertoni) در تولید گلخانه‌ای با کمک تیمارهای نوری گوناگون (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
27 روابط گرمایی و رطوبتی در خرد اقلیمهای کشت پلاستیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
28 زود گلدهی گوجه فرنگی (L. Lycopersicon esculentum) با بهره گیری از تنش آبی و بهینه سازی تهیه نشا برای کوتاه کردن دوره رشد و سازگاری با اقلیم خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
29 مقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی صفات کمی و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
30 مقایسه ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی و رقم کاماروسا در کشت ارگانیک و غیر ارگانیک با بهره گیری از کودآلی ورمی کمپوست (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
31 نقش پلی اتین گلیکول و اسید آبسیزیک در جنین زایی سوماتیکی بذرهای بالغ آرابیو پسیس (Arabidopsis thaliana) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)