آقای دکتر محمد میر دریکوند

دکتر محمد میر دریکوند عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

آقای دکتر محمد میر دریکوند

Dr. Mohammad Mirdarikvand

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد میر دریکوند در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران -پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بهمن 1394