آقای دکتر محمد هادی ایمانیه

دکتر محمد هادی ایمانیه استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر محمد هادی ایمانیه

Dr. mohammad Hadi Imanie

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد هادی ایمانیه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی