آقای مهندس فرشید شکرخدایی

مهندس فرشید شکرخدایی نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

آقای مهندس فرشید شکرخدایی

Farshid Shokrkhodaii

نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس فرشید شکرخدایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا انجمن مدیریت کیفیت ایران، تهران اردیبهشت 1395