آقای دکتر داریوش مهاجر

دکتر داریوش مهاجر دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

آقای دکتر داریوش مهاجر

Dr. Daryosh Mohajer

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داریوش مهاجر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا انجمن مدیریت کیفیت ایران، تهران اردیبهشت 1395