آقای مهندس کاوه زرگران

مهندس کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

آقای مهندس کاوه زرگران

Kaveh Zargaran

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس کاوه زرگران در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا انجمن مدیریت کیفیت ایران، تهران اردیبهشت 1395