آقای جواد جهانگیر

جواد جهانگیر

آقای جواد جهانگیر

Javad Jahangir

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جواد جهانگیر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ، دی 1348
دبیر اجرایی ، دی 1348
دبیر اجرایی ، دی 1348
دبیر اجرایی ، دی 1348