آقای دکتر KONG FAH TEE

دکتر KONG FAH TEE University of Greenwich, United Kingdom

آقای دکتر KONG FAH TEE

Dr. KONG FAH TEE

University of Greenwich, United Kingdom

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر KONG FAH TEE در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله محاسبات و مصالح در مهندسی عمران