آقای دکتر محمد مهدی فداکار

دکتر محمد مهدی فداکار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای دکتر محمد مهدی فداکار

Dr. Mohamad mahdi Fadakar

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مهدی فداکار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله بهداشت و توسعه