آقای دکتر احتشام حاجی پور

دکتر احتشام حاجی پور رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

آقای دکتر احتشام حاجی پور

Dr. Ehtesham Hajipour

رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احتشام حاجی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی، تبریز اسفند 1395