آقای حجة الاسلام حسین جوان آراسته

حجة الاسلام حسین جوان آراسته استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آقای حجة الاسلام حسین جوان آراسته

Hossein Javan Arasteh

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام حسین جوان آراسته در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه فقه حکومتی