آقای دکتر مسعود تابش

دکتر مسعود تابش استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

آقای دکتر مسعود تابش

Dr. Masoud Tabesh

استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود تابش در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود تابش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهر آب تدبیر، تهران مرداد 1395
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران انجمن آب و فاضلاب ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از رویکرد تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 98
2 بررسی نقش قیمت آب در توجیه اقتصادی طرح های کاهش آب بدون درآمد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 107
3 بهینه سازی تانک ذخیره با در نظر گرفتن قیود کیفی در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 1
4 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع بر اساس وضعیت دور پمپ نحوه تزریق کلر و نوع روش تحلیل (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
5 بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های آبرسانی توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
6 بهینه سازی هزینه انرژی با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 27، شماره: 2
7 پیش بینی تقاضای روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
8 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 53
9 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
10 محاسبه احتمال رویداد شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از شبکه بیزین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 103
11 مدل مدیریت حوادث شبکه های توزیع آب با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
12 مطالعه (پیش بینی) نرخ شکست لوله های اصلی آبرسانی شهری با استفاده از روشهای هوشمند و رگرسیونی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثر هدفمند سازی یارانه ها بر تقاضای آب خانگی مطالعه موردی شهر نیشابور (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 ارائه مدل بهره‌برداری از شبکه های توزیع آب با قابلیت همگرایی بالا در تدوین مقادیر بهینه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی تصادفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی برآسیب پذیری اجزا با قابلیت درنظر گرفتن عدم قطعیت های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینهشیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
6 ارائه یک رابطه برای پیش بینی مصرف روزانه آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی و مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی اثرات متقابل نوع پوشش خاک و غلظت رسوب معلق در آب مورد استفاده در طرح های تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی پایداری سامانه های تامین و توزیع آب شهری: روش ارزیابی و معیارهای پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
9 ارزیابی تأثیر تنظیم متغیرهای مختلف دارای عدم قطعیت در کالیبراسیون مدلهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی عملکرد زیست محیطی لوله های شبکه ی جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 ارزیابی قابلیت اطمینان مکانیکی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 ارزیابی کارایی تکنیکهای KNNو SVM در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
13 ارزیابی مدل های پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
14 ارزیابی مدل های مختلف تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
15 استفاده از پساب در صنعت: مطالعه مروری (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
16 استفاده از روش میانگین وزنی مرتب شده OWA در تعیین اهمیت بخشهای مختلف تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
17 استفاده از قابلیت اطمینان کیفی به عنوان قیدی جدید در بهینه سازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
18 الگوریتم ارزیابی ریسک شبکه های جمع آوری فاضلاب در شرایط بحرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
19 الگوی مدلسازی فرآیند بازسازی شبکه آبرسانی بعد از زلزله احتمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
20 ایجاد پایگاه داده جهت تحلیل ریسک سامانه های فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 برآورد کوتاه مدت مصرف آب شهری با استفاده از مدل نوروفازی سوگنو (مدل های دوپارامتری) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 برآورد کوتناه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) براساس پارامترهای دما ورطوبت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بررسی آزمایشگاهی رابطه نشت_فشار در لوله های پلی اتیلن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
24 بررسی آزمایشگاهی رابطه نشت- فشار بر روی لوله فولادی قدیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
25 بررسی آزمایشگاهی روابط فشار - دبی مورد استفاده در مدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی الگوی مصرف آب مشترکین خانگی و تعیین سهم اجزای مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
27 بررسی پدیده نشت در سیستم های آبرسانی به روش تحلیل فرکانس جریان ناماندگار (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی تاثیر شاخصهای هیدرولیکی در طرح های توسعه و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی تاثیرتوام عدم قطعیت تقاضای گرهی وزبری لوله درشبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
31 بررسی تأثیر پارامترهای ضریب تخلیه و سطح مقطع نشت در رابطه نشت فشار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
32 بررسی تأثیر تغییرات فشار هیدرولیکی در پیش بینی نرخ شکست لوله های شبکه توزیع آب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
34 بررسی شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 بررسی شاخص های عملکرد نشت در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی عملکرد هیدرولیکی و قابلیت اطمینان در شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
38 بررسی میدانی روابط فشار - دبی مورد استفاده درمدلهای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشارشبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 بررسی میدانی ضرایب حداکثر مصرف آب (مطالعه موردی: تهران و کاشمر) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
40 بررسی میزان سرویس دهی شبکه های توزیع آب شهری با ارزیابی مشخصه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 بررسی نشت درشبکه های توزیع آب شهری با استفاده از مفهوم تلفات زمینه و شکستگیها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
42 بررسی و تحلیل پایاننامههای مرتبط با آب و فاضلاب مطالعه موردی: دانشگاه تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
43 برنامه عملکرد ایستگاه های پمپاژ در شبکه های توزیع آب شهری ، با استفاده ازپمپ های دور متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
45 بهرهبرداری بهینه از منابع در شبکههای توزیع آب در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
46 بهینه سازی تزریق کلر با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی با الگوریتم جامعه مورچگان در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
47 بهینه سازی چندهدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
48 بهینه سازی سامانه های تامین آب نوبتی با بکارگیری تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
49 بهینه سازی مخزن ذخیره در شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم دو هدفه ACO (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
50 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بهینه­سازی شبکه­های آبرسانی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان و در نظر گرفتن رابطه دبی فشار در گره­ها (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری بااستفاده ازشبکه بیزین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 پیش بینی شکست در سیستمهای توزیع آب با استفاده از روش محاسبات تکاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
54 پیشبینی مصرف آب شهری با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم (مطالعه موردی شهر نیشابور) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
55 تأثیر قیود کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 تحلیل سلسله مراتبی ریسک کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
57 تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی شهری با در نظرگرفتن وابستگی جریانات خروجی(مصرف و نشت) با فشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 تخمین قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 تخمین و ارزیابی میزان گاز گلخانهای تولید شده در تهیه آب آشامیدنی: مطالعه موردی شهر ساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
61 تدوین الگوریتمی برای ارزیابی ریسک تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
62 تسریع همگرایی حل معادلات هد-دبی شبکه‌های آبرسانی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
63 تعیین زمان بهینه تعویض لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
64 تعیین شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری آب سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
65 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان کیف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
66 تلفیق مدل تحلیل پارامترهای کیفی آب با مدل تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
67 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه های توزیع آب با حداقل سازی هزینه های پمپاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 توسعه پایدار سامانه های تامین و توزیع اب شهری در کشور: چالشها راهکارها و فرصت ها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
69 توسعه مدل تصمیم گیری گروهی چند معیاره Fuzzy TOPSIS برای بازسازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
70 تولید منحنی های شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 تهیه مدل تلفیقی GISو تحلیل هیدرولیکی به منظور مدیریت شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
72 حذف اثر حدس اولیه در حل دسته معادلاتH به روش نیوتن رافسون جهت تحلیل شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
73 رابطه بین قیود سرعت و کیفی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
74 رتبه بندی اسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
75 زمان بندی نت تاسیسات آب شهری با الگوریتم بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
76 شناسایی تهدیدات موثر بر پیدایش و افزایش آب بدون درآمد مطالعه موردی: محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
77 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن هزینه ساخت و کیفیت آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب با درنظر گرفتن شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 طراحی بهینه مبتنی بر عملکرد شبکه های توزیع آب در شرایط مختلف مصرف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
80 عوامل موثر در شکست لوله های شبکه ی آبرسانی و روشهای پیش بینی آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
81 قابلیتهای مدل تلفیقی تحلیل هیدرولیکی و GIS در اصلاح شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
82 کاربرد GIS در مدیریت سیستمهای حوادث و اتفاقات شبکه های توزیع آّب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
83 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
84 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدررولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
85 کاربرد روشهای تصمیم گیری چندمعیاره در ارزیابی پایداری سامانه های آب شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
86 کاربرد شبکه بیزین در پیش بینی بلندمدت مصرف آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 کالیبراسیون کیفی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
88 کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی EPANET با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
89 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با حداقل نمونه برداری از شبکه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
90 کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن عدم قطعیت داده ها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
91 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
92 محاسبه میزان پیامد وقوع شکست در شبکه های جمع آوری فاضلاب (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 محاسبه ی شاخص عملکردزیست محیطی لوله های بتنی شبکه ی فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 مدل بازسازی لوله ها در شبکه های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن قیدهای اقتصادی، هیدرولیکی و لحاظ کردن هزینه آب هدر رفته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
95 مدل مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
96 مدل مفهومی اصلاح و نوسازی شبکه های آب شهری با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
97 مدل نمودن اجزای هیدرولیکی بر روی شبکه آبرسانی شهری در تحلیل مبتنی بر فشار شبکه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
98 مدلسازی شکست لوله های شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از روش شبکه های عصبی- فازی به منظور مدیریت بهینه بهره برداری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
99 مدلسازی نشت در شبکه های آبرسانی با استفاده از روش تحلیل مبتنی بر فشار و الگوریتم گرادیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
100 مدلسازی نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از تلفیق روش اندازه گیریجریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet 2.10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
101 مدلی برای محاسبه تلفات در شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
102 مدیریت بهینه شبکه های توزیع آب از طریق تعیین میزان بهینه تزریق کلر با استفاده از مدل تحلیل کیفی EPANET و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
103 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
104 مدیریت ریسک در سیستم های تامین آب شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
105 مدیریت مصرف در شبکه های توزیع آب به وسیله بهینه سازی بازشدگی شیرآلات کنترل جریان (FCV) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 مدیریت نشت در شبکه های آبرسانی به وسیله بهینه سازی تنظیم شیرآلات با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
107 مدیریت نوسازی شبکه آب شهری با استفاده از تلفیق مدل هیدرولیکی مبتنی بر فشار و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
108 مدیریت هدررفت در سیستمهای توزیع آب ایران به روایت استاندارد -308 الف (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
109 مروری بر پیشینه تحقیقات صورت گرفته بر روی رابطه نشت فشار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
110 مروری بر روش ارزیابی چرخه حیات و کاربرد آن در تصفیه خانههای فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
111 مروری بر شاخص های کیفیت آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
112 مروری بر مطالعات و ضرورتهای الگوی تحلیل ریسک و مدیریت ریسک شبکههای توزیع آب بعد از زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
113 مقایسه الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
114 مقایسه عملکرد تکنیکهای ANFIS , SVM در پیش بینی نرخ شکست لوله های شکست توزیع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب
115 مقایسه فرمول های دبی– فشار برای تحلیل هیدرولیکی مبتنی برفشار در شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
116 مقایسه فرمولهای مختلف ارائه شده جهت مصارف کنترل شده در روش تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار برای شبکه های آبرسانی شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
117 نگرشی بر مسئله بهینه سازی عملکرد ایستگاههای پمپاژ شبکه های ابرسانی شهری با در نظر گرفتن قیود مسئله بهینه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
118 یک مدل تصمیم گیری چند معیاره برای بازسازی شبکه های توزیع آب : WDSR (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران