دکتر سیدجلیل میرحسینی

دکتر سیدجلیل میرحسینی Yazd Cardiovascular Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical
Sciences, Yazd, Iran

دکتر سیدجلیل میرحسینی

Dr. Seyed Jalil Mirhosseini

Yazd Cardiovascular Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.