آقای مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی

مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

آقای مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی

Gholamreza Ebrahimi Abadi

مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهر آب تدبیر، تهران مرداد 1395