آقای مهندس سید محمد آهویی

مهندس سید محمد آهویی مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی  شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

آقای مهندس سید محمد آهویی

Seyedmohammad Ahoii

مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید محمد آهویی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت شهر آب تدبیر، تهران مرداد 1395