آقای پروفسور رضا توکلی مقدم

پروفسور رضا توکلی مقدم دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

آقای پروفسور رضا توکلی مقدم

Prof. Reza Tavakkoli-Moghaddam

دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور رضا توکلی مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر افتخاری کمیته علمی دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، بابلسر اردیبهشت 1396

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Bi-objective Mathematical Model for Designing the Closed-loop Supply Chain Network with Disruption in Production Centers (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
2 A Fuzzy Bi-Objective Mathematical Model for Sustainable Hazmat Transportation (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
3 A genetic algorithm approach for open-pit mine production scheduling (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 1
4 A hybrid GA-TLBO Algorithm for Optimizing a Capacitated Three-Stage Supply Chain Network (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 28، شماره: 2
5 A New Mathematical Model for a Multi-product Supply Chain Network with a Preventive Maintenance Policy (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 32، شماره: 10
6 A New Mathematical Model for Integration of Cell Formation with Machine Layout and Cell Layout by Considering Alternative Process Routing Reliability; A Novel HybridMetaheuristic (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 4
7 A New Multi-objective Model for Multi-mode Project Planning with Risk (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 5
8 A New Multi-objective Optimization Model for Diet Planning of Diabetes Patients under Uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 5، شماره: 3
9 A Simulated Annealing Algorithm to Determine a Group Layout and Production Plan in a Dynamic Cellular Manufacturing System (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
10 A Stochastic Optimization Approach to a Location-Allocation Problem of Organ Transplant Centers (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
11 An Integrated Approach for Facility Location and Supply Vessel Planning with Time Windows (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 12، شماره: 1
12 ارائه مدل حمل و نقل هزینه ثابت پله ای، چند محصولی، دوسطحی و حل آن با الگوریتم شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
13 ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی فازی برای مساله طراحی شبکه تامین مواد اولیه تحت شرایط عدم قطعیت ـ یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 2
14 ارایه مدلی برای حل مسیله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
15 ارایه و حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
16 Benders Decomposition Algorithm for a Build-to-Order Supply Chain Problem Under Uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 30، شماره: 2
17 Bi-objective Build-to-order Supply Chain Problem with Customer Utility (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 7
18 Closed-loop Supply Chain Inventory-location Problem with Spare Parts in a Multi-Modal Repair Condition (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 2
19 Comparison between Combined and Separate Approaches for Solving a Location-Routing Problem in Hazardous Materials Transportation (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 1
20 Concurrent cell formation and layout design using a genetic algorithm under dynamic conditions (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 1
21 Controlling the Bullwhip Effect in a Supply Chain Network with an Inventory Replenishment Policy Using a Robust Control Method (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 16
22 Cooperative Benefit and Cost Games under Fairness Concerns (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 8
23 Machine Reliability in a Dynamic Cellular Manufacturing System: A Comprehensive Approach to a Cell Layout Problem (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 2
24 Multi-Objective Modeling for Airlines Cooperation by Game Theory and Sustainable Development Approaches (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
25 Proposing Multi-Objective Mathematical Model for Design of Multi-Product Forward and Reverse Logistics Network (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
26 Solving a bi-objective multi-product vehicle routing problem with heterogeneous fleets under an uncertainty condition (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 3، شماره: 3
27 Solving a New Multi-objective Inventory-Routing Problem by a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
28 بررسی سیستمی اثرات سیاست های قیمتی انرژی بر مصرف صنایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 1
29 بکارگیری الگوریتم های ژنتیک و شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان های نقدی تنزیل یافته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 4
30 بکارگیری شبکه عصبی مصنوعی در دسته بندی اقلام خرید و ارزیابی تأمین کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
31 به کارگیری الگوریتم جستجوی پراکنده مبتنی بر روش Topsis در طراحی سیستم تولید سلولی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 2
32 بهینه ساز ی زمان-هزینه- منبع مساله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع وجریان های نقدی تنزیل یافته با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 1
33 بهینه سازی سیستم حمل و نقل عمومی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات با بردار ارزیابی - مطالعه موردی در سازمان اتوبوسرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
34 توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه جهت حمل مواد سوختی با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عوامل زیست محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 3
35 توسعه مدل ریاضی چندهدفه برای مساله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن تحت شرایط بحران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 2
36 توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
37 حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
38 حل مساله زمان بندی کارگاه باز دو هدفه جدید با در دسترس بودن ماشین ها وزمان های حمل ونقل با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری موازی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
39 حل مساله مسیریابی وسایط نقلیه با در نظر گرفتن رضایت مندی مشتریان و کاهش انرژی مصرفی با الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
40 حل مسأله مسیریابی وسائط نقلیه ناهمگن چندقرارگاهی با پنجره زمانی توسط الگوریتم تکامل دیفرانسیلی چند هدفه: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
41 حل مسئله زمان بندی در محیط کارگاه باز با ماشین های انعطاف پذیر با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 2
42 حل مسئله مکان یابی هاب چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری جدید (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 44
43 حل یک مدل جدید برای مسأله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایمنی در حمل و نقل مواد خطرناک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
44 حل یک مدل ریاضی جدید برای مساله ی مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت و تحویل همزمان توسط الگوریتم تکامل تفاضلی چند هدفه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
45 روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 51
46 رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
47 زمانبندی جریان کارگاهی مونتاژ با زمان آماده سازی وابسته به توالی و زمان حمل و نقل (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 1
48 زمانبندی فرود و پرواز هواپیماها بر روی باندها با در نظر گرفتن محدودیت در تعداد مکان استقرار هواپیما (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
49 زمانبندی یکپارچه تولید و حمل هوایی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
50 طراحی شبکه خرید- تولید- توزیع چند هدفه در زنجیره تأمین سبز با الگوریتم جستجوی گرانشی چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 2
51 طراحی شبکه زنجیره تأمین روبه جلو/ بازگشتی بادرنظر گرفتن احتمال از کارافتادگی برای مراکز توزیع و مراکز جمع آوری و بازرسی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
52 کاربرد مهندسی ارزش جهت بهبود عملکرد امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب مازندران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
53 کمینه سازی حداکثر دیرکرد کارها در مساله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی دوباره واردشونده چند ماشینه (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
54 مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی برای مکان یابی مراکز جمع آوری محصولات در شبکه های لجستیک سبز (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
55 مدل ریاضی برای زمان بندی سلول های تولید مجازی با زمان آماده سازی، زمان سفر، دیرکرد و تعادل بارکاری ماشین در چیدمان فیزیکی توزیع شده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 1
56 مدل ریاضی جدیدی برای مسئله مکان یابی تخصیص تکی p- هاب مرکز (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
57 مدل سازی ریاضی دو هدفه برای یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با ریسک اشتراکی و تقاضاهای غیر قطعی (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 16، شماره: 43
58 مدل سازی مکان یابی هاب زنجیره امدادرسانی در مدیریت بحران بر مبنای نیاز مصدومین تصادفات جاده ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 15، شماره: 3
59 مدل سازی یک مساله زمانبندی کارگاه باز چندهدفه جدید و حل آن با استفاده از روش جستجوی پراکنده (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
60 مدل کنترل موجودی دو هدفه ی احتمالی با حمل و نقل چند حالته و الگوگیری از مسیله ی بسته بندی ظرف (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
61 مدلسازی ریاضی دو هدفه برای مکانیابی ایستگاه های دوچرخه با در نظر گرفتن تعداد سفر - مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
62 مسأل ه مسیری ابی وسائط نقلیه د وره ای با پنجره زمانی د ر حالت رقابتی با روش شبیه سازی تبرید بهبودی‏افته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
63 مسأله مسیریابی وسایل نقلیه باز با در نظر گرفتن رضایت رانندگان:الگوریتم تکاملی چندهدفه بر مبنای تجزیه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
64 مسئله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن ایجاد توازن در توزیع کالاها با استفاده از الگوریتم بهبود یافته بهینه سازی انبوه ذرات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
65 مسیریبای وسایط نقلیه وتعیین تعدادماشین های جمع آوری زباله بااستفاده ازیک روش فراابتکاری ـ یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
66 یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسیله زمان بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Bi-Objective Green Truck Routing and Scheduling Problem in a Cross Dock with Learning Effect: Archived Multi-Objective Simulated Annealing (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 A location-routing-inventory problem for a perishable product in a sustainable closed-loop supply chain with multi-compartment vehicles (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 A mathematical model for integrating cell formation with machine layout and cell layout in dynamic cellular manufacturing systems (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 A multi-objective P-hub center-madian location problem by network reliability (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
5 A multi-period location-allocation of organ transplant centers (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 A New Decision Model Based on Interval Valued 2-Tuple Linguistic Preferences for Evaluating Green Supplier s Performance (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A New Modeling Framework to Minimize Greenhouse Gas Emission in Bi-Objective Multi-modal Transportation Network (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
8 A Total Covering Multi-Objective Hierarchical Location- Allocation Problem (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
9 A VNS METHOD FOR MULTI-PERIOD CELL FORMATION AND LAYOUT PROBLEMS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
10 An effective approach for Multi-objective Flexible Job Shop Problem - A New Cosmogony Algorithm (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 An Efficient Genetic Algorithm for Modeling Cellular Manufacturing Systems (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 An extension of the relaxation algorithm for solving a special case of capacitated arc routing problems (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
13 An extension to a mathematical model for a distribution network problem in a multi-product supply chain network (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
14 آنالیز مرکب بر مبنای روش رتبه بندی سازشی برای حل مسایل مکان یابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
15 اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین و چالشهای پیش رو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
16 اثرات بهبود امنیت بانکداری الکترونیکی در جلب رضایت مشتریان الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
17 ارائه مدلسازی ریاضی چندهدفه جهت طراحی شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
18 ارائه مدلی برای مکانیابی سلسله مراتبی پوششی با رویکرد پویا وحل آن باالگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارائه مدلی جهت پیاده سازی لجستیک الکترونیک در زنجیره تامین کنندگان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 ارائه و حل مدل ریاضی چندهدفه در طراحی سیستم تولید سلولی با احتساب تخصیص نیروی انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
21 ارائه یک الگوریتم ژنتیک برای حل مدل چندهدفه مکان یابی تسهیلات لجستیک پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
22 ارائه یک الگوریتم ژنتیک کارا برای حل مساله زمان بندیHybrid Flow Shop With Multiprocessor Task دو مرحله ای همراه با برش و زمان آماده سازی وابسته به توالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
23 ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی به منظور تلفیق سه ساختار مختلف ارجحیتی در تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
24 ارائه یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی غیرقطعی در مسیریابی وسائل نقلیه احتمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
25 ارائه یک مدل بهینه سازی دو هدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
26 ارائه یک مدل ترکیبی برای انتخاب ماشینهای موازی و زمانبندی کارها با در نظر گرفتن زمانهای آماده سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
27 ارائه یک مدل ترکیبی برای انتخاب ماشینهای موازی و زمانبندی کارها با در نظر گرفتن زمانهای آماده سازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
28 ارائه یک مدل تولد سلولی در شرایط پویای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
29 ارائه یک مدل دوهدفه مکان یابی پایانه های شبکه اتوبوس رانی درون شهری جهت کاهش آلودگی هواوحل آن با استفاده ازالگوریتم NSGA-ΙΙ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
30 ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه جدید برای سیستم های تولید سلولی پویا بادرنظر گرفتن تخصیص نیروی انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 ارائهی یک مدل ریاضی چند هدفه برای مسالهی مسیریابی وسائط نقلیه با در نظرگرفتن پنجره زمانی و اهداف اقتصادی و زیست محیطی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بر پایه ی آرشیو پارتو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 ارایه الگوریتمی کارا برای حل مساله فلوشاپ ترکیبی با محدودیت انباره های میانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
33 ارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
34 ارایه مدل ریاضی استوار زمان بندی طرح با منابع محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
35 ارایه مدل ریاضی چندهدفه غیرخطی برای مکان یابی ایستگاه های خدمات اضطراری با هدف های حداکثر پوشش و حداقل زمان انتظار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
36 ارایه مدل ریاضی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین با در نظرگرفتن موجودی در مراکز توزیع تحت تقاضای نامعین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
37 ارایه ی یک مدل غیرخطی دوهدفه زمان بندی پروژه و بهینه سازی آن با الگوریتم ژنتیک دو هدفهNSGA-II (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
38 ارایه یک الگوریتم حل دقیق مبتنی بر بهینه سازی استوار برای مسیله انتخاب سبد محصول در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
39 ارایه یک تا مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیکت مستقیم و معکوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
40 ارایه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای حل مساله مسیریابی- موجودی پول در شبکه بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
41 ارایه یک مدل ترکیبی هوش مصنوعی مبتنی بر شبکه عصبی در سیستم های تصمیم یار در حوزه داده های پزشکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
42 ارایه یک مدل رتبه بندی عملیات و حل آن با الگوریتم ژنتیک پارامتر تنظیم شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
43 ارایه یک مدل ریاضی دوهدفه برای مساله مکانیابی حداکثر پوشش ایستگاه های خدمات اضطراری با ارایه آن با الگوریتم NSGA-II خدمات متنوع در زمان وقوع بحران و حل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 ارایه یک مدل فازی شبکه ای بر پایه متغیرهای کمبود در تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
45 ارایه یک نقشه راه برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
46 ارئه یک مدل خطی پویا و دو هدفه برای پیکربندی سیستم های تولید سلولی با تعداد متغیر سلول ها ودر نظر گرفتن ناهمگونی سیستم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
47 ارزیابی ریسک حمل و نقل محموله های نفتی در دریا با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه و ارایه راهکار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار
48 ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار برای مساله انتخاب تامین کننده با به کارگیری روش جدید تحلیل حالات خرابی در محیط فازی با ارزش بازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
49 ارزیابی عملکرد مسیرهای حمل و نقل اتوبوسی بر اساس مدلCCR در تحلیل پوششی دادهها:مطالعهی موردی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 استراتژی کشورهای صنعتی در اشاعه و گسترش R&D به کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
51 استفاده از الگوریتم ژنتیک در رویکرد انتقال گلوگاه برای حل مسأله زمانبندی کارگاهی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
52 استفاده از الگوریتم ژنتیک گروه بندی برای مساله تشکیل سلول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 استفاده از الگوریتم فروشنده دوره گرد برای حداقل کردن کل هزینه زنجیره های تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و pso و مقایسه آنها درحل مسئله زمان بندی خدمه هواپیما (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
55 استفاده از روش جستجوی پراکنده در حل مسائل مکان یابی - تخصیص چندهدفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 استفاده از یک الگوریتم کارآمد برای طراحیسیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان پردازش سلول های عمومی و خاص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
57 الگوریتم بهینهسازی انبوه اجزا برای حل مسئله طراحی چیدمان حلقه ای در سیستمهای تولیدی انعطافپذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
58 الگوریتم جدیدی برای حل مساله مسیریابی-موجودی با حمل بازگشتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
59 الگوریتم شاخه و کران برای مسأله انتخاب و زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر و بازگشت های وابسته به زمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 الگوریتم های شالیزار (PFA) و مگس میوه (FOA) برای حل مسائل بهینه سازی ترکیباتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
61 الگوریتم های فرا ابتکاری نوین مبتنی بر هوش محاسباتی برای حل مسایل بهینه سازی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی صنایع
62 انتخاب تامین کننده با مقایسه روش های الگوریتم ژنتیک و زنبور عسل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
63 اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه مطالعه موردی : مخابرات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی
64 ایمنی صنعتی ابزاری کارآمد در گذر از ریسک ها و حوادث کاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
65 DESIGNING A SINGLE LOOP IN BLOCK LAYOUTS FOR AGV (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
66 Economic-statistical design of acceptance control chart under uncertainty conditions (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 Economic-Statistical Design of an Integrated Model with Autocorrelated Data (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
68 Layout design of cellular manufacturing systems with alternate process routings and machines assignment in given locations (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
69 Mathematical modeling for inventory-routing problem in a transshipment system with time window (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
70 Modeling Diminishing Returns in Multi-Mode Resource- Constrained Project Planning by Genetic Algorithms (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
71 MULTI-OBJECTIVE VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
72 multiA objective hybrid simulated annealing algorithm for location-routing problem (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
73 Performance Changes Measurement along with Goals with the Malmquist Productivity Index (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
74 Performance measurement in a dynamic balanced score card (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
75 Scheduling Linear Deteriorating Jobs in a Two Machine Flowshop to Minimize the Number of Tardy Jobs (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
76 Solving a fuzzy fixed charge solid transportation problem by two meta-heuristic algorithms (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
77 Using Fuzzy Grey VIKOR Method to Select Economic Project (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
78 VIBRATION DAMPING OPTIMIZATION ALGORITHM FOR AN IDENTICAL PARALLEL MACHINES SCHEDULING PROBLEM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
79 VIBRATION DAMPING OPTIMIZATION ALGORITHM FOR AN IDENTICAL PARALLEL MACHINES SCHEDULING PROBLEM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
80 برآورد ریسک اعتباری با استفاده ازمدلهای سیستمهای عصبی فازی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان: مطالعه موردی بانک ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
81 بررس ی مشکلات و موانع تجارت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
82 بررسی اثر تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
83 بررسی جایگاه مدیریت تحقیق و توسعه R&D در رشد اقتصادی بنگاه با رویکرد بهره وری (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
84 بررسی فرآیند بهینه‌سازی مصرف انرژی از منظر مهندسی‌ارزش در صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
85 بررسی میزان بهبود خدمات بانکی بر مبنای مدیریت دانش و بانکداری همراه مطالعه موردی: بانک ملت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
86 بررسی نقش و ضرورت خلاقیت در کارآفرینی جهت پایداری و رقابت پذیری بنگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده
87 بررسی نقش و ضرورت خلاقیت در کارآفرینی جهت پایداری و رقابت پذیری بنگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده
88 بررسی و مقایسه عملکردروشهای ابتکاری برای حل مدل مکانیابی Maximal Covering (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
89 برنامه ریزی استراتژیک در شرایط عدمقطعیت مالی با استفاده از برنامه ریزی سناریو وتصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای زنجان) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
90 برنامه ریزی پروژه با وجود منابع محدود به وسیله الگوریتم ایمن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
91 برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه زنجیره تامین سبز تحت عدم قطعیت تقاضا از طریق بهینه سازی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
92 برنامه ریزی و بهینه سازی حمل و نقل کالا و مسافر گامی به سوی توسعه اقتصادی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
93 بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله استقرار حلقه بسته تسهیلات با اندازه های غیر یکسان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
94 بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید در مسئله زمانبندی تک ماشین با موعد تحویل مشترک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
95 بکارگیری سیستم خبره فازی در مدلسازی و شناسایی تخمیر غیرمداوم میکروبی با استفاده از الگوریتم تقویت شده بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
96 به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
97 به کارگیری رویکرد الگوریتم ممتیک برای حل مسئله چیدمان تسهیلات در سیستم تولید سلولی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
98 به کارگیری مدیریت صحیح تکنولوژی در مسیر توسعه و رقابت پذیری بنگاه ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
99 بهبود اساسی فرایندها با استفاده از شش سیگما (6δ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
100 بهره وری اقتصادی پایش وضعیت (CM) با بکارگیری تکنیکهای آنالیز روغن (Oil Analyzing) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
101 بهینه سازی زنجیره ای تامین ساخت براساس سفارش بادرنظرگرفتن خطوط مونتاژ متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
102 پیش بینی قیمت طلا و نرخ تورم به کمک روش نسبت انتقال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
103 تامین بهینه روشنایی مصنوعی در صنایع (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی
104 تئوری برنامه ریزی منوتراپیک جداناپذیر و استفاده از آن در حل مسائل SDARP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
105 تبیین و تحلیل عوامل ریسک پذیر درمدیریت ایمنی صنایع معدنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی سلامت، ایمنی و محیط زیست
106 تبیین و تحلیل عوامل کارا در آموزش کارآفرینی و راهکار بهبود فرآیند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده
107 تدوین و اتخاذ استراتژی با تلفیقی از ماتریسهای QSPM,SWOT مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
108 تعیین میزان بهینه عوامل موثر در گشتاور چرخشی کاسه چرخ خودرو با استفاده از روش‌شناسی رویه پاسخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
109 تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود فرآیند شیرین سازی گاز با بکارگیری مهندسی ارزش و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
110 توسعه یک مدل ریاضی برای مساله توزیع کالا با وجود پنجره زمانی تحویل کالا برمبنای مساله مسیریابی وسیله نقلیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
111 توسعه یک مدل ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی سبد محصول با در نظر گرفتن معیارهای مختلف ریسک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
112 توسعه یک مدل ریاضی کارا برای یکپارچه سازی تصمیمات طراحی محصول و زنجیره ی تامین و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
113 تهدیدهای پیش روی کارآفرینی و تکنیک های گذر از بحران در دستیابی به بنگاه رقابت پذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
114 چالش ها و راهکارهای مدیریت خلاق و نوآور در دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش نوآوری و کارآفرینی
115 چالش ها و مزایای استفاده از CNG در صرفه جویی اقتصادی و کاهش آلودگی محیط (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
116 چیدمان تسهیلات با اندازه‌های نامساوی به صورت چند ردیفه با استفاده از مدل سیاست ذخیره‌سازی تخصیص‌یافته و بهبود آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
117 حداقل سازی زمان تکمیل و میانگین وزنی زمان دیر کرد در مسیله ی جایگشتی جریان کارگاهی با محدودیت ظرفیت بافرهایی میانی، توسط یکت الگوریتم فرا ابتکاری تلفیقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
118 حل مدل برنامه ریزی ریاضی جدید با درنظر گرفتن رضایت کارکنان درمسیریابی وسائط نقلیه هیبریدی احتمالی ـ فازی با رویکرد جستجوی ممنوع بهبود یافته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
119 حل مدل یکپارچه برنامه ریزی تولید و تشکیل سلول پویا با الگوریتم هوش جمعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
120 حل مسائل بهینه سازی ترکیبی در حوزه دفاعی با الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
121 حل مسائل زمانبندی پروژه ها با منابع محدود با استفاده از الگوریتم مورچگان اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
122 حل مساله آرایش سلولی در تکنولوژی گروهی به وسیله الگوریتم ایمن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
123 حل مساله تشکیل سلول با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
124 حل مساله زمانبندی تک ماشین با هدف حداقل کردن کل دیرکرد وزنی با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
125 حل مساله زمانبندی تک ماشین با هدف سه معیاره توسط الگوریتم های ابتکاری و ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
126 حل مساله مسیریابی تولید دوسطحی چندهدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
127 حل مساله مکان یابی - تخصیص احداث نمایندگی امور مشترکین اپراتور چهارم با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
128 حل مسایل زمانبندی فلوشاپ با استفاده از Simulated Annealing (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
129 حل مسأله تولید سلولی با استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر( vns ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
130 حل مسأله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند هدفه فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
131 حل مسأله کوتاهترین مسیر در شبکه های دو معیاره دارای زمان تأخیر بااستفاده از یک الگوریتم ابتکاری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
132 حل مسأله مکان یابی هاب پوششی چندهدفه با رویکرد صف توسط یک الگوریتم فراابتکاری جدید (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
133 حل مسئله زمان بندیخدمه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و pso و مقایسه آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
134 حل مسئله مسیریابی اتوبوس مدرسه سبز با درنظر گرفتن محدودیت تردد اتوبوس ها با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و تبرید شبیه سازی شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
135 حل مسئله ی مسیریابی وسایط نقلیه ی واجد شرایط دارای ظرفیت، با در نظر گرفتن پنجره های زمانی در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
136 حل مسیله زمان بندی کامیونی انبار متقاطع با دو الگوریتم فراابتکاری چندهدفه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
137 حل یک مساله جانمایی تسهیلات دو ردیفه با استفاده از دو الگوریتم ژنتیک و انبوه ذرات و مقایسه نتایج بدست آمده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
138 خوشه بندی مشتریان ADSL بر اساس شاخص های سرویس با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (مطالعه موردی: مشترکین ADSL شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
139 رتبه بندی ریسک های موثر بر تاخیر درپروژه های بالادستی نفت گاز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
140 رتبه بندی مشتریان ADSL بر اساس شاخص های کیفیت سرویس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: مشترکین ADSL شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
141 رویکرد برنامه ریزی امکانی تعاملی برای طراحی شبکه زنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
142 رویکردی نوین برای مکان یابی ایستگاه های مخابراتی تلفن همراه باسرویس دوسطحی و تقاضای احتمالی برای پوشش کامل مشترکین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
143 زمانبندی کامیون ها در انبارهای متقاطع با چندین درب ورودی و خروجی با در نظر گرفتن ترتیب تخلیه و بارگیری کالاها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
144 زمانبندی مسئله تک ماشینه با در نظر گرفتن دوره نگهداری و تعمیرات، تباهیدگی کارها و تاثیر یادگیری در پردازش کارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
145 شبیه‌سازی سیستم‌‌‌های حمل و نقل مواد با در نظر گرفتن محدودیت‌های عرضه و تقاضا و زمان‌های حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
146 صرفه جویی در انرژی با بکارگیری پایش وضعیت (CM) کیفیت توان الکتریکی (EPQ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
147 طـراحی سیستم تولید سـلولی در شـرایـط پــویای احتـمالی و حـل آن توسـط Simulated Annealing (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
148 طراحی دو مدل ریاضی برای مساله مکان یابی - مسیریابی احتمالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
149 طراحی شبکه توزیع استوار با تقاضا و هزینه حمل غیر قطعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
150 طراحی شبکه زنجیره تامین استوار با هدف کمینه سازی احتمال زمان سفر بیش از حد آستانه در شرایط بحران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
151 طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار در شرایط بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2016)
152 طراحی شبکه زنجیره تامین چندمحصولی بادرنظرگرفتن احتمالی خرابی برای مراکز توزیع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
153 طراحی شبکه زنجیره تامین سه سطحی برای پلاکت، با در نظر گرفتن سیستم ABO و معیار RH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
154 طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تک هدفه در مدیریت پسماند بیمارستانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
155 طراحی شبکه لجستیک امداد تحت شرایط عدم قطعیت فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
156 طراحی شبکه لجستیک توزیع و بازتوزیع زنجیره تامین خون تحت شرایط عدم قطعیت وبحران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
157 طراحی شبکه ی زنجیره ی تامین چند سطحه با الگوریتم جستجوی ممنوع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
158 طراحی مجدد محیط و فرآیندها جهت افزایش ایمنی و بهره وری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران
159 طراحی مدل بهبودیافته ارزیابی مدیریت ریسک پروژه : مطالعه موردی در برج صبا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
160 طراحی یک شبکه زنجیره تامین مستقیم/معکوس قابل اطمینان با در نظر گرفتن اختلال در مراکز تولید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
161 قابلیت های موردنیاز برای مدیریت پیچیدگی پروژه های CoPS (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
162 کارایی الگوریتم های فراابتکاری جدید در حل مسایل بهینه سازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
163 کارایی فناوری اطلاعات بر مدیریت استراتژیک در زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
164 کارایی مهندسی ارزش در پروژه های EPC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC
165 کاربرد الگوریتم چندهدفه جستجوی داخلی در مدل دو مرحله ای از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
166 کاربرد برنامه‌ریزی آرمانی (GP)، در کاهش هزینه‌های سیستم کنترل موجودی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
167 کاربرد مهندسی ارزش در پروژه ى بهینه سازی مجتمع پتروشیمی رازی- واحد اسید فسفریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
168 کاهش تلفات پیک شبکه انتقال گلستان با انتخاب مسیر بهینه جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
169 کنترل نرخ بهینه سرویس دهی در یک مرکز خدماتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
170 لزوم مطالعات اولیه بر پایه مهندسی ارزش و تاثیر فقدان آن بر بهره وری صنعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
171 محاسبه شاخ صهای نگهداری پی شبینانه با رویکرد برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
172 مدل برنامه ریزی آرمانی جهت زنجیره تامین مکانیابی سوخت زیستی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
173 مدل برنامه ریزی چندهدفه مساله مکانیابی ـ تخصیص تسهیلات درزنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
174 مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای زمانبندی خط لوله چند محصولی با ساختار درختی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
175 مدل دو هدفه تشکیل سلول پویا بادرنظرگیری شبکه زنجیره تامین در شرایط غیر قطعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
176 مدل زنجیره تامین دو سطحی برای پلاکت خون با در نظر گرفتن جریان بین مراکز مصرف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
177 مدل سازی برنامه ریزی ریاضی چندهدفه برای حمل ونقل بارهای ناسازگار با تاکید بر مدل تشکیل قطار، بمنظور افزایش ایمنی در شبکه حمل نقل ریلی کشور (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
178 مدل سازی ریاضی برای مساله مکانیابی– تخصیص نمایندگی های امور مشترکین اپراتور تلفن همراه تحت شرایطعدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
179 مدل سازی ریاضی چند هدفه برای مکان یابی - تخصیص بانک خون در لجستیک امداد تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
180 مدل سازی ریاضی دو هدفه برای مساله مسیریابی و زمان بندی در خدمات درمانی منزل چند مهارته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
181 مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته دو هدفه در مدیریت پسماندهای بیمارستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
182 مدل سازی فازی برای ارزیابی شرکت های سرمایه گذار در تامین مالی پروژه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
183 مدل مفهومی برای تهیه نقشه دانش در مراکز تحقیقاتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
184 مدل یکپارچه قیمت گذاری و کنترل موجودی برای کالاهای فاسد شدنی با در نظر گرفتن کمبود پس افت و سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
185 مدلسازی برنامه ریزی ریاضی یکتا مسیله زمانبندی در سیستم تولید سلولی چند هدفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
186 مدلسازی دو هدفه مسیله زمانبندی کار کارگاهی با در نظر گرفتن تقسیم اندازه کارها آموزش متقاطع کارکنان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
187 مدلسازی ریاضی برای مساله چیدمان تسهیلات در سیستم های تولید سلولی تحت شرایط پویای احتمالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
188 مدلسازی ریاضی جدید برای طراحی شبکه لجستیک حلقه بسته در حالت چند محصولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
189 مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مساله زمان بندی ماشین های موازی با پردازشگرهای دسته ای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
190 مدلسازی ریاضی چندهدفه برای مکان یابی تسهیلات لجستیک پایداربادرنظر گرفتن ظرفیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
191 مدلسازی ریاضی یکت مسیله مکانیایی - تخصیص چند هدفه در زنجیره تامین سه سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
192 مدلسازی مسئله مکان یابی هاب در شبکه خدمات درمانی زنجیره تأمین بشر دوستانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
193 مدلسازی و تعیین اندازه دسته سفارش با در نظر گرفتن کمبود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
194 مدلکشف و بهبود علل خطاهای بحرانی در تولید لوله های گاز بر پایه تکنیک FMEA و اصول تفکرناب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
195 مدلی مناسب برای مدیریت دانش جهت بهبود واحد تحقیق و توسعه در یک واحدتولیدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
196 مدیریت استراتژیک پروژه ها در تخصیص منابع محدود همزمان با اجرای پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
197 مدیریت استراتژیک در کیفیت زندگی کاری سرمایه های انسانی و توسعه پایدار-Estrategic Management In Human Resourses Worklife Quality And Stable Development (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
198 مدیریت استراتژیک ریسک در زنجیره تامین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
199 مدیریت دانش و توسعه سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
200 مروری بر ادبیات مسائل مکان یابی -مسیریابی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
201 مسآله مکان یابی مسیریابی چند انباره با برداشت و تحویل همزمان با در نظر گرفتن پنجره زمانی و عامل زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
202 مساله زمانبندی جریان کارگاهی با زمان حمل بین مراحل به منظور کمینه سازی متوسط زمان تکمیل کارها با الگوریت مهای فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
203 مساله مسیریابی وسائط نقلیه با در نظر گرفتن کاهش سوخت مصرفی و افزایش رضایت توزیع کنندگان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
204 مساله مکان یابی - مسیریابی دو هدفه چند دوره ای برای مراکز دفن، گندزدایی و بازیافت پسماندهای خطرزا با در نظر گرفتن محدودیت بودجه و ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
205 مساله مکان یابی چنددوره ای غیرقطعی هاب سلسله مراتبی بادرنظر گرفتن محدودیت احتمالی برای زمان سفرشبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
206 مسایل حمل و نقل عمومی با تقاضای تفکیک شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
207 مسألهی مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن با برداشت و تحویل همزمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
208 مسئله مسیریابی وسائط حمل و نقل چند دپو با برگشت به نزدیکتری دپو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
209 مسیریابی وسایط نقلیه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن کاهش سوخت:الگوریتم تکاملی چند هدفه بر مبنای تجزیه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
210 مکان یابی احداث نمایندگی امور مشترکین با در نظر گرفتن عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
211 مکان یابی در لجستیک مستقیم و معکوس یکپارچه با در نظر گرفتن تسهیلات بازسازی و تعمیر کالاهای مرجوعی با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
212 مکان یابی مجتمع صنعتی با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره فازی (به انضمام مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
213 مکان یابی مراکز بهره برداری خطوط لوله در منطقه سه عملیات انتقال گاز بااستفاده از الگوریتم متاهیوریستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
214 مکان یابی مراکز رای گیری با در نظرگرفتن رضایت مشتری در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
215 مکان یابی نیروگاه برق سیکل ترکیبی مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
216 مکان‌یابی انبارهای موقت در یک واحد تولیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
217 مکانیابی تسهیلات در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها با وزن های مشترک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
218 مکانیابی تیم های امدادرسان در زمان بروز اختلال در شبکه حمل و نقل شهری مترو تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
219 نقش فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌های کیفیتِ سازمانها و شرکتها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
220 نقش مدیریت دانش در فناوری اطلاعات در واحدهای تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
221 یک مدل مکان یابی- مسیر یابی با درنظر گرفتن تخصیص یک محصول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع