آقای دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی

دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی

Dr. Seyed Amin Ayatolahi Musavi

دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه پژوهش های سلامت محور