آقای سید داوود حسینی نصب

سید داوود حسینی نصب دانشگاه تبریز

آقای سید داوود حسینی نصب

Seyed Davood Hosseininasab

دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سید داوود حسینی نصب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی