آقای Sharif Zein

Sharif Zein University of Hull, UK

آقای Sharif Zein

Sharif Zein

University of Hull, UK

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای Sharif Zein در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال