آقای محمود لطفی

محمود لطفی دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

آقای محمود لطفی

Mahmoud Lotfi

دانشیار، گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمود لطفی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Image Processing for Investigating the Effect of Nanozeolite and Nanosponge on Flesh Firmness of Cold Stored Cantaloupe (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 4، شماره: 1
2 Effects of Ventilation and Sucrose Concentrations on the Growth and Plantlet Anatomy of Micropropagated Persian Walnut Plants (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 1، شماره: 2
3 Genetic diversity of Iranian melon cultigens revealed by AFLP markers (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 2، شماره: 1
4 تاثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل های مختلف اسمزی بر جوانه زنی بذر طالبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
5 تولید رویان و گیاهان نیم گان از گرده پرتو دیده با گاما در خربزه ایرانی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون هدایت الکتریکی، معیاری برای تخمین قوه نامیه بذور ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 اثر متقابل غلظتهای مختلف و انواع کربوهیدات و پنج نوع محیط کشت بر آندروژنز رقم ماریچی سفید خالص لیسیانتوس Eustoma grandiflorum 'Mariachi Pure White' (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 ارزیابی اثر غلظت های مختلف ساکارز و نوع محیط کشت در آندروژنز رقم ماریچی سفید خالص لیسیانتوس Eustomagrandiflorum 'Mariachi Pure White' (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی اثر متقابل غلظت های متفاوت کینتین و D-4،2 در القای هاپلوئیدی گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum توسط کشت میکروسپور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 ارزیابی بهترین روش رنگ آمیزی هسته میکروسپور گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum (با رنگ فلورسنتی DAPI و سه معرف استوکارمن، استواورسئین و فوشین) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 استفاده از گرده های پرتودیده با پرتوگاما برای القای رویان های هاپلویید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
7 افزایش کارائی انتقال ژن با آگروباکتری در خربزه رقم خاتونی توسط ریزپرتابگر الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 القا هاپلوئیدی در گردو بوسیله گرده های پرتو دیده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 القاء جنین های هاپلوئید از طریق پرتو گاما در توده های تجاری خربزه و طالبی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 القاء جنین های هاپلوئید توسط اشعه گاما در توده های تجاری خربزه طالبی ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
11 القای پلی پلوئیدی در شاهی با استفاده از تیمار کلشی سین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
12 انتقال مقاومت به فوزاریوم در طالبی از رقم ایزابل به رقم سمسوری با روش تلاقی برگشتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 Spectral element method with quasi-linearization for solving Bratu s problem (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ریاضی و علوم کامپیوتر
14 بررسی اثر القای جهش توسط اشعه گاما در افزایش تنوع برخی از صفات نسل دوم شب بو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی اثر انواع مواد نگهدارنده (ژله ای کننده) و ساکارز بر رشد گیاهچه های درون شیشه ای گردوی ایران در روش فتومیکس تروفیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 بررسی اثر رقم و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و رویان زایی کشت بساک خیار Cucumis sativus L. (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر محیط کاشت بر خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی 5 رقم تجاری برتر گل شب بو Matthiola incana L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 بررسی اثر مدت انبارداری بر خواص مکانیکی طالبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
19 بررسی اثر مواد نگهدارنده (ژله ای کننده) و ساکارز بر میزان کلروفیل و آناتومی گیاهچه های درون شیشه ای گردوی ایرانی در روش فتومیکس تروفیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی اثرتنظیم کننده اتیلن برالقای گلدهی خارج ازفصل و برخی ازصفات رشدی دو رقم شب بو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
21 بررسی اثرتنظیم کننده جیبرلین Ga3 برالقای گلدهی خارج ازفصل و برخی ازصفات رویشی شب بو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
22 بررسی القاء هاپلوییدی از طریق کشت تخمدان در خیارCucumis sativus L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی القای جوانه دهی نابجا در خربزه ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 بررسی برخی فاکتورهای موثر بر القاء هاپلوییدی در خیار از طریق کشت تخمدان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی تاثیر پنج نوع محیط کشت و مقادیر متفاوت مالتوز در القای هاپلوئیدی در رقم ماریچی سفید خالص لیسیانتوس Eustoma grandiflorum 'Mariachi Pure White' از طریق کشت میکروسپور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما بر پوکی بذور دو رقم کدو Cucurbita pepo L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
27 بررسی تاثیر عمر دانهالی بر باززایی مستقیم شاخه در خربزه ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 بررسی تنوع ژنتیک لاینهای جهش یافته نسل دوم شببوی رقم سنتوم وایت Matthiola incana L. var centum white با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های جهش یافته نسل دوم شب بوی رقم کلئوم لاوندر (Matthiola incana L. var column lavender) با استفاده از صفات مرفولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی تولید گیاهان هاپلوئید در کدو(Cucurbita pepo L) با روش بکرزایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 بررسی تیمارهای درون شیشه ای و گلخانه ای کلشی سین بر تولید لاین های دابل هاپلویید از گیاهان هاپلویید خربزه حاصل از بکرزایی القایی Cucumis melo L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی ثبات فرایند جوشکاری اسپات با استفاده ار روش SPC (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
33 بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی پنج هیبرید تجاری خیار در ارتباط با طعم میوه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی از شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه طالبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
35 بررسی صفات مؤثر بر تعداد گلبرگ لاینهای موتانت نسل دوم شب بوی رقم سنتوم وایت (Matthiola incana L. var Centum White) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی صفات مرتبط با طعم میوه خیار در برخی ارقام گلخانه ای و مزرعه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 بررسی عوامل موثر در کیفیت میوه خیار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
38 بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب دور آبیاری و نحوه کاربرد پلیمر بر رشد کاهو Lactuca sativa .L (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی کاریولوژی برخی گونه های جنس مرزه (Satureja spp.) در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با مکان یابی بهینه همزمان ادوات کلیدزنی درحضورمنابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
41 تاثیر انبارداری پس از تیمار پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذور گیاهان جالیزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
42 تاثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل های مختلف اسمزی بر جوانه زنی بذر فلفل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
43 تاثیر تنش pH بالا و D-4،2 با غلظت بالا به عنوان القا کننده تنش در آندروژنز گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی برروی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 تاثیر سطوح مختلف کاهش نور و کم آبیاری بر سرعت رشد و راندمان آبیاری در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 تاثیر سیستم فتومیکس تروفیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی و آناتومیکی گیاهچه های کشت بافتی گردوی ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 تاثیر سیستم کشت فتومیکس، تروفیک بر رشد گیاهچه ، های کشت بافتی گردوی ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 تاثیر میدان الکتریکی بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در بذور پیاز خوراکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
49 تأثیر تنظیم کننده های رشد اکسین و سیتوکینین بر تولید گل شاخه بریده شب بو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
50 تجزیه به عاملها و بررسی ضرایب مسیر برای صفات مرتبط با طعم در خیار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
51 تجزیه تلاقی دی آلل برای صفات مرتبط با عملکرد در طالبی Cucumis melo L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 تجزیه رگرسیون و تجزیه مسیر لاینهای جهش یافته نسل دوم شببوی رقم کلئوم لاوندر (Matthiola incana L. var column lavender) با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
53 تخمین قوه نامیه بذور گندم توسط آزمون هدایت الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
54 تراریختی دو رقم خربزه ایرانی با روش آگروباکتریوم جهت مقاومت به بیماریهای قارچی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 تعیین بهترین روش و محیط جداسازی (ایزوله کردن) و زمان و دور سانتریفیوژ در کشت میکروسپور گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
56 تعیین نحوه عمل ژن و وراثت پذیری در برخی صفات خیار Cucumis sativus L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 تغییرات فیزیکی شیمیایی طالبی رقم سمسوری ورامین طی مدت زمان انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
58 جداسازی و همسانه سازی ژن Fom2 در گیاه طالبی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
59 مطالعه ترکیب پذیری برخی صفات مورفولوژیک خیار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 مطالعه تنوع سیتوژنتیکی ارقام شب بو (Matthiola incana L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
61 مطالعه کاریوتیپی برخی گونه های انحصاری مرزه(Satureja spp.) در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
62 مکان یابی بهینه همزمان ادوات کلید زنی به منظور بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر