آقای دکتر حسن تنکابنی

دکتر حسن تنکابنی دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر حسن تنکابنی

Dr. Hassan Tonekaboni

دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن تنکابنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی