آقای محمد حسن نجفی راد

محمد حسن نجفی راد استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

آقای محمد حسن نجفی راد

Mohamad Hasan Najafi Rad

استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد حسن نجفی راد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه فقه