آقای دکتر احمد آقایی زاده ترابی

دکتر احمد آقایی زاده ترابی استادیار

آقای دکتر احمد آقایی زاده ترابی

Dr. Ahmad Aghaei Zadeh Torabi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد آقایی زاده ترابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهشهای قرآنی
هیات تحریریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی