آقای علی جامه داران

علی جامه داران کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی

آقای علی جامه داران

Ali Jamedaran

کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی جامه داران در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
كارشناس اجراييفصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی