آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه

دکتر کورش فتحی واجارگاه دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه

Dr. Korush Fathi Vajargah

دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در مجلات و ژورنالها

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی چهارمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی، تهران بهمن 1395