آقای حسین بشیر

حسین بشیر دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

آقای حسین بشیر

Hossein Bashir

دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین بشیر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران