آقای مجید شکرپور

مجید شکرپور استادیار

آقای مجید شکرپور

Majid Shekar Pour

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجید شکرپور در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارتباط بین مقاومت به یخ زدگی با نشانگرهای پروتئین های ذخیره ای و برخی صفات فیزیولوژی در جو زارعی (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
3 ارزیابی پاسخ به تنش کم آبی در اکوتیپ های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis subsp. daenensis) با استفاده از شاخص های تحمل تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
4 ارزیابی تحمل به سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات فنولوژیک و مورفولوژیک در منطقه کردستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی تحمل شوری در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 82 گونه درمنه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
8 بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 4
9 بررسی تنوع ژنتیکی لاین های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
10 بررسی روابط برخی صفات کمی و کاربرد آنها در توصیف توده های ایرانی شاهدانهCannabis sativa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 4
11 مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 2
12 مقایسه عملکرد ابزارهای سرهم بندی ترنسکریپتوم در گیاه زعفران زراعی (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استوسرینگون برالقای ریشه ای موئین در گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانس دو اکوتیپ مختلف از زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
3 اثر تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانهزنی گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
4 اثر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
5 اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات فیزیولوژیکی زرینگیاه Dracocephalum (kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 اثرتنش شوری برخصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 اثرفرسودگی تسریع شده و تنش خشکی برارقام گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 ارتباط بین پرولین و فلوئورسانس کلروفیل با تحمل به یخزدگی در جو (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
9 ارتباط نشانگرهای مولکولی و خصوصیات مربوط به تجمع کادمیم در گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 ارزیابی ارتباط بین پروتئین های گلیادین بذر جو و مقاومت به یخزدگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 ارزیابی الگوهای پروتئینی پنبه با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریلامید (SDS-PAGE) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 ارزیابی الگوهای نواربندی پروتئین های ذخیر ه بذر نخود با استفاده از روش SDS-PAGE (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
13 ارزیابی برخی ژنوتیپ های گندم نان و دوروم از نظر جذب و تجمع کادمیم در مرحله گیاهچه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 ارزیابی تحمل سرما در کشت پاییزه نخود زراعی Cicer arietinum L با استفاده از صفات مورفولوژیک و فنولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی درژنوتیپ های سویا بااستفاده ازنشانگر issr (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عامل ها در صفات مورفولوژیک لاین های پیشرفته جو در منطقه مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 ارزیابی ژنوتیپ های مختلف گندم بهاره ازنظر انتقال مجدد ماده خشک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
18 ارزیابی ژنوتیپهای گندم از نظر تجمع کادمیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 ارزیابی مقاومت به خشکی درماریتیغال از طریق کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
20 القای ریشه ای موئین در گیاه دارویی سنبل الطیب با استفاده از سویه های مختلف آگروباکتریوم رایزوژتو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 ای مریستم انتهایی در یونجهالقای رشد و تولید ساقه از طریق کشت درون شیشه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
22 بررسی تأثیر زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
23 بررسی تأثیر کادمیم بر جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
24 بررسی حساسیت محیطی ژنوتیپهای گندم در سطوح مختلف کادمیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
25 بررسی روابط بین خصوصیات مورفولوژیک درارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی شکل گرده و سیستم اصلاحی دم شیر (.Leonurus cardiaca L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
27 برسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی برجوانه زنی و صفات مورفولوژیک گندم درمراحل اولیه رشد (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
28 تاثیر گرده افشانی آزاد، خودگشنی و گرده افشانی دستی بر تشکیل بذر، وزن بذر و قوه نامیه بذر در دم شیر Leonurus cardiaca L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 تأثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر میزان پرولین، کلروفیل و RWC گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
30 تأثیر تنش خشکی و تراکم کاشت بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
31 تجزیه خوشهای ارقام مختلف گندم براساس خصوصیات مورفولوژیک تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
32 تداخل گرده کلاله در گیاه دارویی دم شیر (.Leonurus cardiaca L) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
33 ترکیبهای فیتوشیمیایی واثرهای فارماکولوژیکی اسانس مرزه ی خوزستانی (Satureja khuzistanic Jamzad.)، گیاه دارویی اندمیک ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
34 تنوع مولکولی برخی توده های بومی زعفران (Crocus sativus L.) ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
35 قطع آبیاری در مراحل رویشی و گلدهی جهت ارزیابی پتانسیل کشت دیم آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
36 کاربرد نواربندی پروتئین های ذخیره ای دانه در تعیین تنوع ژنتیکی ماریتیغال (Silybum marainum) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 گروه بندی ارقام کلزا ازنظر تحمل تنش شوری در مرحله گیاه چه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
38 گروه بندی ارقام مختلف گندم ازنظر مقاومت به شوری با استفاده ازتجزیه به عاملها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
39 گروهبندی ارقام مختلف جو از نظر انتقال مجدد ماده خشک به دانه در شرایط نرمال و تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
40 گزینش ژنوتیپهای متحمل تنش خشکی برنج تحت شرایط متفاوت آبیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
41 گیاه بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm گیاهی اندمیک با خواص دارویی فراوان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
42 گیاه پالایی عناصر سرب و نیکل توسط گونه ای درمنه Artemisia scoparia تحت شرایط کشت درون شیشه-ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 مطالعه برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس در برخی اکوتیپ های گیاه دارویی افسنطین Artemisia absinthium L تحت تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 مطالعه ساختار گل و گرده افشان های گل در دم شیر Leonurus cardiaca L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 مطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی دربرنج Oriza sativa L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات