آقای مهندس علی حسین خانی

مهندس علی حسین خانی

آقای مهندس علی حسین خانی

Ali Hosein Khani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علی حسین خانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Manifestation Challenge: The Debate between McDowell and Wright (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 24
2 بررسی اثر پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تعداد سلول های (+)(4)CD ورزشکاران به دو روش APAAP و فلوسایتومتری (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی برخی از صفات عملکردی مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 4
4 تأثیر سطوح مختلف گلوتاتیون و سوپراکسید دیسموتاز بر برخی از ویژگیهای اسپرم گاو پس از انجماد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
5 تعیین ارزش تغذیه ای ضایعات نان و تاثیر مصرف آن بر عملکرد گوساله های نر سرابی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 2
6 تعیین بهترین سطح استفاده از سویه های مختلف لاکتوباسیلی و تاثیر آن بر میزان مواد مغذی پسماند رستوران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش Real time-PCR برای شمارش جمعیت پروتوزای شکمبه در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 استفاده از منابع مختلف چربی و تاثیر آن بر روی متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل گوسفندان نژاد قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثرات مادری برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 بررسی تاثیر جایگزینی دانه جو با پسماند رستوران بر جمعیت باکتریهای متانوژن با استفاده از روش Real time-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
5 بررسی تیتر سرمی آلودگی به انگل توکسوپلاسما درمراجعه کنندگان به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی سرمی آلودگی به توکسوکاراکن یس در مراجعه کنندگان به آزما یشگاه تخصصی انگل شناس ی استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی سرمی آلودگی به توکسوکاراکنیس در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه تخصصی انگل شناسی استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 تاثیر استفاده از مکمل های چربی بر روی هورمون های مرتبط با تولیدمثل گوسفند قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 تاثیر ترکیب خوراک حاوی پسماند رستوران بر رفتار مصرف انتخابی در بره های پرواری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 تعیین قابلیت هضم و خصوصیات تجزیه پذیری بعضی از مواد خوراکی به روشهای in vivo, in vitro, in situ (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
11 ردیابی ژنهای عمده برای صفات کیفیت خارجی تخم مرغان بومی آذربایجان به روش آماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 گزارش الودگی میازیس اوستروس اویس دستگاه تنفس انسان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 مقایسه تطبیقی سطوح مختلف پسماندهای رستوران در جیره بره هابر جمعیت پروتوزوای شکمبه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی