آقای دکتر محمدرضا فتاحی مقدم

دکتر محمدرضا فتاحی مقدم دانشیار

آقای دکتر محمدرضا فتاحی مقدم

Dr. Mohamad Reza Fatahi Moghadam

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا فتاحی مقدم در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سیستم تربیت و محلول پاشی با کلسیم در بهبود رنگ و ترکیب عناصر غذایی میوه سیب رقم «گالا» و «دلبار استیوال» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
2 اثر سیستم تربیت و محلول پاشی برگی کلریدکلسیم بر بهبود کیفیت و کمیت رقم های سیب ‘گالا’ و ‘دلبار استیوال’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
3 ارزیابی برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه و درخت در تعدادی از نتاج حاصل از تلاقی ارقام سیب رد اسپار در گلاب کهنز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون توده های ملون ایران و رابطه آن ها با ژرم پلاسم مناطق دیگر دنیا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
6 ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زود باردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
7 ارزیابی جمعیت های مختلف گیاه سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii (Baker) Boiss) با استفاده از ویژگی های مورفولوژیکی و روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
8 ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی بعضی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
9 ارزیابی دورگه های برتر انگور در مقایسه با رقم های بی دانه بومی ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
10 ارزیابی روابط ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام (Prunus dulcis L. ) با استفاده از نشانگر SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
11 ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
12 اندازه گیری میزان لیگنین در بذر و فعالیت آنزیم های پراکسیداز و لاکاز در آریل برخی ژنوتیپ های نرم دانه و سخت دانه انار طی مراحل مختلف رشدی میوه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
13 برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در توده های خربزه و طالبی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی اثر پیش تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی های دای آلل ارقام بی دانه انگور فلیم سیدلس، پرلت و یاقوتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
15 بررسی تنوع ژنتیکی 608 ژنوتیپ بذری گردو (Juglans regia) و انتخاب برخی از ژنوتیپ های دارای صفات برتر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
16 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
17 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
18 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با استفاده از نشانگر مولکولی رپید RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
19 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus با استفاده از خصوصیات رویشی گیاه و بذر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
20 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نمونه های خرمالو با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 2
21 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر ملکولی SSR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
22 بررسی تنوع فنوتیپی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
23 بررسی خصوصیات نتاج حاصل از دورگ گیری در گل سیکلامن (Cyclamen persicum Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
24 بررسی دماهای سوپرکولینگ در گل های زردآلو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 1
25 بررسی سازگاری گرده افشانی برخی ارقام گیلاس با رقم زرد دانشکده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
26 بررسی سازگاری و تاثیر گرده افشانی تکمیلی رقم سوپرنووآ با گرده ارقام مختلف بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
27 بررسی فنوتیپی برخی ژنوتیپ های انبه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
28 بررسی وضعیت ناسازگاری و عمیقی در چهار رقم زردآلوی تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
29 تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
30 تأثیر غلظت های مختلف سرب بر جوانه زنی بذر جنس های چمن و ارزیابی پتانسیل جذب آن به منظور گیاه پالایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
31 تعیین و شناسایی آلل های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
32 تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران (Spinacia oleracea L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 1
33 توارث پذیری آلل خودسازگاری (Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
34 جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی ژنوتیپ های گل محمدی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
35 شناسایی آلل های خود ناسازگاری در ارقام و ژنوتیپ های بادام ایرانی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
36 مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
37 مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus، عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سه نوع سیستم تربیت بر خصوصیات رشدی رقم های سیب’گالا‘ و ’دلبار استیوال‘ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر محلول پاشی ژیبرلیک اسید بر زمان گلدهی و برخی خصوصیات گل و میوه ارقام زردآلو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
3 اثر نوع دانه گرده روی درصدتشکیل میوه و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه دیپلوئید با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های نر پسته منطقه فیض آباد خراسان با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر RAPD (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه هایی از فندق محلی ایرانی و چند رقم خارجی با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
7 ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر و گیاهچه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی واکنش برخی جمعیت های گونه آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی بذر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
9 انتقال ژن به روش نانوتکنولوژی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اندازه گیری ترکیبات غذایی برخی ژنوتیپ های پسته منطقه فیض آباد خراسان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 اندازه گیری خصوصیات کیفی میوه در برخی ژنوتیپ های وحشی و اهلی آلو (Prunus domestica L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 SSR شناسایی ارقام گیلاس با استفاده از نشانگر (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر تیمار اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر و رشد دانهال های گردو (Juglans regia L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی برخی از ژنوتیپهای پسته با استفاده از اندازه گیری آنتیاکسیدان و فنول کل مغز و پوسته سبز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 بررسی برخی خصوصیات دارویی در پوست و گوشت دو گونه C. Aurantifolia و C. Limon در جنس مرکبات (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها و سبززدایی پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 بررسی تاثیر ژنوتیپ مادری، نوع گرده افشانی بر میزان تشکیل بذر و رشد دانهال حاصل از آن در پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
18 بررسی تاثیر موقعیت جوانه پیوندک بر ریزشاخه پیوندی گردو Juglansa regia L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 بررسی تغییرات برخی صفات فیزیکی و شیمیایی میوه طی فصل رشد در تعدادی ژنوتیپ های انار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
20 بررسی تغییرات شاخصهای رسیدگی در مراحل پایانی رشد میوه انار (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 بررسی تکثیر آلوچه با استفاده از بذر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی تکثیر رویشی برخی از ژنوتیپهای آلو و گوجه در شرایط کرج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگر SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای هلو (Prunus persica) با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های آلوی وحشی و تجاری با استفاده از مارکر مولکولی SSR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی تنوع شاخصهای رشدی دانهالهای بذری آلوچه مورد استفاده برای پایه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی تنوع مورفولوژی برخی ژنوتیپ های زردآلوی استان خراسان به منظور تولید پایه (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
29 بررسی روابط رگرسیونی طول عمر گل های شاخه بریده رز رقمردجانت با صفات کیفی آن پس از کاربرد تیمارهای مختلف سیتوکینین ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی روابط ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های سیب ایران با گونه های وحشی جنس سیب و نمونه هایی از ارقام و پایه های قدیمی سیب از سایر نقاط جهان به کمک نشانگرهای ریز ماهواره (شفاهی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSRs) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی روابط و ساختار بین جمعیتی برخی ژنوتیپ های و ارقام تجاری سیب با استفاده از ژنوم کلروپلاست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
33 بررسی علل اصلی تشکیل میوه کم در زردالوی رقم نصیری در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 پاسخ مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تعدادی از پایه ها و ارقام پسته به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
36 تاثیر تیمارهای خشک کردن و چینه سرمایی بر درصد جوانه زنی بذر دو رقم انار (نرم دانه و سخت دانه) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 تاثیر نوع رقم پیوندک در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
38 تجزیه ژنتیکی شیرینی میوه در خربزه و طالبی بومی ایران به کمک تلاقی دای آلل کامل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 تعیین آلل های خودناسازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ های آلو ژاپنی Prunus salicina Lindl موجود در کشور با روش PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 جمع آوری و بررسی ژرم پلاسم ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus برخی مناطق ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش با استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگرهای مولکولی(RAPDو SSRs) در جمعیت گردوهای ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 شناسایی و تکثیر آلل های خودناسازگاری در برخی از ژنوتیپ های آلو با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 کاربرد روش واکنش زنجیرهای پلیوراز- تفاوت طول قطعات حاصل از هضم ژنوم کلروپلاست برای ارزیابی روابط هاپلوتایپی و ساختار جمعیتی در برخی ژنوتیپهای سیب بومی ایراى و سه رقم تجاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 مروری برخواص دارویی و آنتی اکسیدانی انار (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
46 مطالعه اثر محلول پاشی برگی کلرید کلسیم و نوع سیستم تربیت بر بهبود خواص کیفی میوه سیب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 مطالعه همبستگی میان صفات رویشی و زایشی در برخی ژنوتیپهای هلو (Prunus persica) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
48 مقایسه تنوع هاپلوتایپی برخی ژنوتیپ های سیب منطقه زاگرس مرکزی با استفاده از ژنوم کلروپلاست (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
49 مقایسه ژنوتیپ های برتراصلاح شده انگور با چهار رقم بیدانه از نظر کیفیت وعملکرد محصول (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 ناسایی نشانگرهای ریزماهواره لیموترش با استفاده از توالی یابی عمیق ترنسکریپتوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
51 یره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (شفاهی) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران