آقای محمدرضا نقوی

محمدرضا نقوی دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

آقای محمدرضا نقوی

Mohamad Reza Nagahavi

دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا نقوی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 1
2 ارزیابی ارقام کلزای بهاره از نظر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تحت تنش خشکی و تجزیه پروتئوم متحمل ترین و حساس ترین آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجهMedicago sativa ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
4 ارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
5 بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه های مختلف جو بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
6 بررسی الگوی بیان ژن هایMYBدر گندم Triticum aestivum L تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده ازراهکارRT-PCR کمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
7 بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
8 بررسی تغییرپذیری های الگوی بیان پروتئین در رقم های متحمل و حساس کلزا در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
9 بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 82 گونه درمنه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
10 بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (GS-HMW )در نمونه های crassa Aegilops بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
11 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادگان های گل بنفشه ایران (.Viola spp) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 1
12 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 2
13 بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
14 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
15 بررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 1
16 بررسی عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی از بعد اجتماعی نمونه موردی: دهستان میانکاله شهرستان بهشهر (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 12
17 بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
18 بررسی و مقایسه گونه های مختلف جوهای بومی ایران از نظر میزان کلروفیل، کاروتنویید، پروتیین و آنزیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
19 بیان موقت عامل های رونویسی دو خانواده WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua آنامد و وحشی ایرانی به منظور افزایش تولید پیش ماده آرتمیزینین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
20 تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری×آریگاشار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 2
21 تاثیر کلشی سین بر خصوصیات رشدی و سیتوژنتیکی لاله واژگون (Fritillaria raddeana Regel.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
22 تاثیر نانو محرک ها بر تولید و بیان ژن های دخیل در زیست ساخت آلکالوئیدها در دروایه شقایق شرقیPapaver orientale L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
23 تأثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
24 تجزیه ژنتیکی زودرسی در نخود Cicer arietinum L.با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
25 تغییرات اسانس سرشاخه های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
26 تنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
27 تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Venturia inaequalis روی رقم های مختلف سیب در شمال ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
28 سنجش کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی با استفاده از مدل DEMATEL نمونه موردی: شهر ساحلی نور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
29 شناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 3
30 شناسایی miRNA ها و ژن های هدف مرتبط با آنها در گیاه خشخاش ( Papaver somniferum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
31 شناسایی پروتیین های دارای جرم مولکولی بالادرAegilops crassa بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
32 شناسایی سیتوتیپ های گندم نیاAegilops crassa از ایران و تعیین صفات ریختی متمایزکننده آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
33 شناسایی قطعات کروموزومی 1RS چاودار درجنس Aegilops بااستفاده ازنشانگرمولکولی اختصاصی DNA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 3
34 شناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالدهی در آجیلوپس(Aegilops tauschii) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
35 گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 4، شماره: 2
36 مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
37 نقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
38 نقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با کیفیت علوفه جو تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
39 هم ردیفی توالی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ژنتیکی تحمل به شوری در جمعیت لاین خالص نوترکیب (RIL) جو زراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 اثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه Artemisia annua (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 ارتباط فیلوژنتیکی زیرگونه های جو زراعی با استفاده از ژن استیل کوآنزیمآکروبوکسیلاز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاهان Alyssum minus و sophora sp در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
5 ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی )Phaseolus vulgaris L( (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
9 ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی در جنس Pisum به کمک نشانگرهای مولکولیSSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 ارزیابی عملکردواجزای عملکردارقام کلزای بهاره تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 ارزیابی و انتخاب گیاهان شورپسنذ در اراضی شور مستعذ با استفاده ازرهیافت اصلاحی و مولکولی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 استراتژی و چالش های حفاظت از ذخایر ژنتیکی ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
15 استفاده از روش های مختلف کمی در برآورد تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به سفیدک سطحی در جو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
18 بررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و درصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 بررسی اثرات تنش کمبود آب و مقادیرپتاسیم بردرصد روغن واسیدهایی چرب کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی الگوی بیان MAP کینازها تحت تنش خشکی در گندم نان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
21 بررسی بیان ژن dreb2 تحت تنش خشکی در سویا با استفاده از Real time PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
22 بررسی بیان ژن NAC2 تحت تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real time-PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
23 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
24 بررسی پاسخ پروتیینی دخیل در فتوسنتز در ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
25 بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و میزان جذب آب نسبی گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانو سیال در کانال های مستطیلی با شرط مرزی دمای دیواره ی ثابت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران براساس خصوصیات مورفولوژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
28 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم وحشی با استفاده ازصفات مورفولوژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
31 بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
32 بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت Aegilops tauschii شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوراه (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
33 بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 بررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
35 بررسی طیف اثر تولیدی به وسیله ریزوباکتری های مولد فیتوتوکسین (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
36 بررسی طیف اثر فیتوتوکسین تولید شده توسط اکتینومیست های مولد فیتوتوکسین (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
37 بررسی عوامل ضایعات (خوابیدگی وریزش دانه) بر عملکرد ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی
38 بررسی کالوس زایی از گلبرگ گونه های وحشی در معرض خطر لاله واژگونFritillaria raddeana در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی گروه های عملکردی پروتیینی مشترک ارقام متحمل و حساس کلزا تحت تنش خشکی با استفاده از روش پروتیومیکس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
40 بررسی مفاهیم کمی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
41 بررسی میزان آرتمیزینین تحت تاثیر غلظتهای متفاوت متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی Artemisia annua L (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
42 بررسی و تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با توجه به رویکردهای توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
43 بررسی وضعیت ژنهای تولید کننده توکسین های مسئول بیماریزایی در جمعیت ایرانی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
44 پیش بینی توالی مورد توافق کدون شروع ترجمه و ایجاد تمایز بین ژن های با بیان بالا و پایین در ژنوم گندم نان به کمک الگوریتم های کلاسیک و مبتنی برSVM (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 تاثیر تنش شوری در صفات مورفولوژیکی در گیاه سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
46 تاثیر سطوح آبیاری و پتاسیم بر اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
47 تاثیرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
48 تأثیر تنش خشکی روی شاخص و فلورسانس کلروفیل در گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 تجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
50 تجزیه بیان متفاوت ژنها در برهم کنش گندم - Mycosphaerella graminicola (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
51 تغییرات مورفولوژیک - فیزیولوژیک ریشه ماش درپاسخ به پیش تیمار آن با هورمون 2.4-D و باکتری آزوسپیریلیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
52 تلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
53 تنش خشکی و پاسخ های مولکولی در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
54 تنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پائین در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
55 جداسازی ژن هایپریسین در ژنوم گیاه دارویی گل راعی بومی ایران و توالییابی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
56 جداسازی و تعیین توالی ژن کیتیناز از باکتری Bacillus subtilis Subsp. SG2 جمع‌آوری شده از خاکهای شور ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
57 حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
58 رفتار همودینامیکی جریان خون در نواحی تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در مدل سه بعدی انشعاب سرخرگ کاروتیدی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 روش تعیین غلظت پروتیین در تجزیه پروتیومیک گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
60 سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Silybum marianum (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
61 شمارش کروموزومی تعدادی از گونه های جنس Artemisia در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
62 شناسایی ارقام مختلف سیب توسط نشانگر SSR (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 شناسایی QTL های کیفیت مالت در70لاین هاپلوئید مضاعف جو به همراه والدین Morexو Steptoe (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 شناسایی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 1 چاودار (IRS) در 36 رقم گندم نان ایران با استفاده از نشانگر اختصاصی چاودار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
65 شناسایی زیر واحد جدید پروتئین گلوتنین با وزن مولکولی بالا، در Aegilops Cylindrica (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
66 شناسایی مکانهای ژنی کمی (QTL) کنترل کننده مقاومت به ویروس در جو زراعی (Hordeum vulgare) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
67 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
68 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
69 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
70 شناسایی و ارزیابی مورفولوژیکی زیر گونه های (Trigonella monantha) بومی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
71 ظرفیتها و جاذبه های گردشگری مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
72 کاربرد نانوجاذب های مغناطیسی برای خالص سازی داروی ضد سرطان تاکسول از عصاره گیاه سرخدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
73 کاربرد نانوورقه هایگرافیت اکسید مغناطیسی (Fe3O4Nps@GO) در فرایند پیش تخلیص تاکسول و بهینه سازی آن با RSM (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
74 گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
75 گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
76 گیاهپالایی عناصر سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاه دارویی Brassica nigra در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
77 محدودیت ها و راهکارهای استفاده ازدستاوردهای تحقیقات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
78 مطالعات جراحات دیواره سرخرگ کاروتیدی با استفاده از CFD (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
79 مطالعه ارتباط تنش خشکی و هذایت روزنهای گیاهان (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
80 مطالعه برخی گروه های عملکردی پروتئین و نقش آنها در پاسخ به تنش خشکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
81 مطالعه پروتیین های شوک گرمایی و تنش غیرزیستی در گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
82 مطالعه تکامل گونه های از جنس Hordeum، با بررسی نواحی اینترون اگزونی ژن استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
83 مطالعه تنش خشکی و گندم و پاسخ پروتئینی آن (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
84 مطالعه تنوع سیتوژنتیکی کلونهای انتخابی چای ( Camellia sinensis ) در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
85 مطالعه روش الکتروفورز تک بعدی در گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
86 مطالعه روش تجزیه پروتئوم و بررسی پاسخ پروتئینی گیاهان به تنش های غیرزیستی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
87 مطالعه شناسایی توالی پروتئینی با استفاده از روش طیف سنجی جرمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
88 مطالعه فیلوژنتیکی مولکولی ژن ACC، در جنس Hordeum و مقایسه آن با جنس های Leymus وElymus (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
89 مطالعه متابولومیکس و نقش متابولیت های اولیه و ثانویه در بیولوژی سلولی گیاهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
90 مطالعه مهمترین گروه های ژن ها و پروتیین های مرتبط با تحمل تنش خشکی در گیاهان (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
91 مطالعه نظام سنتی تقسیم آب در مراتع ییلاقی چهارباغ، استان گلستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
92 مفهوم بازده ژنتیکی و اجزای آن و نحوه محاسبه کمی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
93 مقایسه روش نیمرخ شیمیایی و استفاده از نشانگرهای مولکولی در تعیین کمی و کیفی مواد دارویی گیاهی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
94 مقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مالت بین برخی لاین های دابل هاپلوئیدSteptoe & morex با ارقام ایرانی جو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
95 مکانیسم های مقاومت به تنش شوری در گیاهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
96 نحوه تشخیص لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش غیرزیستی در روش پروتئومیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
97 نحوه مطالعه بزخی پارامتزهای ژنتیکی بزای صفات سراعی در خانواده هاییونجه (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
98 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه ی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنعت قالیبافی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
99 نقش کاسنی ریشه ای و اینولین در ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی