آقای دکتر علی عبادی

دکتر علی عبادی استاد،گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

آقای دکتر علی عبادی

Dr. Ali Ebadi

استاد،گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی عبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه علوم باغبانی ایران
هیات تحریریهمجله علوم باغبانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغذیه روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود Cicer arietinum L در تنش کم آبی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
2 اثر قدرت بذر بر سودمندی هیدرو-پرایمینگ در ارتباط با شاخص های مورفولوژیک و بیوشیمیایی دو رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 1
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
5 ارزیابی دورگه های برتر انگور در مقایسه با رقم های بی دانه بومی ایران (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 1
6 ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 3
7 الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار رقم پسته ی تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
8 انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگولاتوری آن از طریق قرارداد تضمین عرضه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 69
9 بررسی اثر پیش تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی های دای آلل ارقام بی دانه انگور فلیم سیدلس، پرلت و یاقوتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
10 بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیت و کمیت میوه ی توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
11 بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
12 بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 39، شماره: 1
13 بررسی پراکنش ویروس بادبزنی مو در ایران با استفاده از روش های مایه زنی بر روی گیاهان محک DAS-ELISAوIC-RT-PCR (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 1
14 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی جیبرلیک اسید و 2 و4 –دی کلروفنوکسی استیک اسید بر کاهش ترکیدگی میوه پرتقال تامسون ناول(Citrus sinensis (L.) Osbeck cv. Thomson navel) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 52
15 بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت و فنل کل در برخی ارقام گلابی آلوده شده به بیماری آتشک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
16 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
17 بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ های انگور (Vitis vinifera) درشرایط شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
18 بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 4
19 بررسی عوامل محیطی موثر بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی گل در چهار رقم زردآلوی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
20 بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
21 بررسی وضعیت ناسازگاری و عمیقی در چهار رقم زردآلوی تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 1
22 پاسخ های بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
23 تاثیر تنش شوری در بیان پروتیین های مقاومت به شوری و فعالیت آنتی اکسیدان ها در گیاه دارویی گاوزبان با کاربرد کلسیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 1
24 تاثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های سازگاری سلولی ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
25 تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
26 تأثیر تنش خشکی و آبیاری مجدد بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم انگور ساهانی، فرخی و بیدانه سفید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 2
27 تعیین و شناسایی آلل های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 41، شماره: 3
28 توارث پذیری آلل خودسازگاری (Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
29 تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک و گل کامل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
30 تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونه تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی دانه سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
31 ریز ازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
32 شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
33 طراحی، ساخت و انتقال سازه های ژنی جهت خاموش سازی ژن های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
34 غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
35 مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام (Prunus dulcis) تلخ و شیرین (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
36 مطالعه تاثیر تنش کم آبی برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی چند ژنوتیپ سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
37 مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
38 مقایسه کمی بیان ژن های CBF1 و CBF4 تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا (Vitis vinifera L.) خلیلی دانه دار، شاهرودی و گونه ریپاریا (Vitis riparia) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر انواع تیمار شکست خواب بذر بر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
2 اثر پوترسین بر عملکرد کوانتوم و فلورسانس کلروفیل گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر پیش تیمار بذر بر رشد و عملکرد نخود در خاک شور (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
5 اثر پیش تیمار گلایسین بتائین در کاهش اثر تنش کادمیوم بر سیاه دانه (Nigella sativa) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
6 اثر تنش شوری بر جذب نیترات، رشد گیاهچه و میزان تجمع برخی ازعناصر در ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
7 اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تحمل به خشکی کنجد در منطقه مغان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 اثر تنش کم آبی بر میزان فلورسانس کلروفیل و پرولین در سه ژنوتیپ سورگوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
9 اثر تنش کمآبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشای سلول در جو بهاره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 اثر شوری بر رشد گیاهچه نخود و یافت راه کاری برای کاهش تأثیرات تنش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
11 اثر فاصله بین بوته ها در روی ردیف و هرس ساقه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
13 اثر نسبت های متفاوت امونیم بهنیترات برتجمع نیترات ، رشد و عملکرد در چهار رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
14 اثر نوع دانه گرده روی درصدتشکیل میوه و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 اثرات آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی روی جوانه زنی علف هرز تلخ بیان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 اثرتغذیه بر صفات کمی زیتون ارقام روغنی و ماری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 اثرتنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد کنجد (Sesame indicum L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
18 اثرتنش کم آبی بر روی برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم علوفهای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
19 اثرمصرف نیتروژن بربرخی صفات فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی جودرشرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 ارزیابی ارقام گلابی به بیماری آتشک با مارکرهای تخصصی SSRs و خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
21 ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر محتوای پرولین و کلروفیل در برخی ژنوتیپ های انگور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 ارزیابی تغییرات نسبت عملکرد به وزن تر و سطح ویژه برگ در گل راعی با مصرف کودهای نیتروژن و روی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه دیپلوئید با نشانگر ریزماهواره (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 استفاده از فناوری فراسرد برای نگهداری بذور پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 استفاده ازگاوآهن شخم زیرسطحی درمقایسه با گاوآهن های رایج درزراعت ارگانیک درفصل ایش درمناطق دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
28 استفاه از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز در شناسایی ژنوتیپ های جدید خودسازگار بادام (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 افزایش محصول توت فرنگی با استفاده از مدیریت محلول غذایی در سیستم کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 الگوی بیان پروتئین های القاء شونده تحت اثر کادمیوم و جیوه در گندم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
31 اهمیت نقش شهرداری ها و سازمان های قطار شهری متبوع در توسعه پایدار شهر و خطوط مترو (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
32 SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با نشانگر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
33 Study the amount of dry matter remobilization from different aerial organs to grain on barley varieties under rain-fed condition (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی اثر بقایای علف کش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی اثر بقایای علفکش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی نخود تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
37 بررسی اثر پوترسین و تنش کم آبی بر تغییرات کلروفیل در یونجه (Medicago sativa L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
38 بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تعدادی از هیبریدهای ذرت در مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
39 بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان پروتئین، پرولین و هیدراتهای کربن بر تعدادی هیبریدهای ذرت در مغان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
40 بررسی اثر تنش کم آبی بر شاخص های جوانه زنی ارقام برتر گلرنگ دیم ( L.،Carthamus tinctorius) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
41 بررسی اثر نتیرات کلسیم بر درصد جوانه زنی دانه گرده برخی ارقام گرده زای خرما در محیط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی اثرات کسر حجمی نانوذرات در جریان آرام نانو سیال آب- اکسید آلومینیوم در یک کانال افقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
43 بررسی برخی پارامتر های موثر در اندازه و خواص الکتریکی نقاط کوانتومی در روش مهارکنندگی آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
44 بررسی برخی جنبه های تحمل به خشکی ارقام کنجد در منطقه شمال (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
45 بررسی بیان پروتئین های القاء شده Ascorbate peroxidase و Heat Shock Protein70 تحت اثر تیمار با اسیدسالیسیلک طی مرگ برنامه ریزی شده سلولی با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
46 بررسی بیان پروتئینهای القاء شده Aspartate Aminotransferase و Heat Shock Protein 70 تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
47 بررسی بیان لیزین و متیونین در دو گونه ی مقاوم و حساس گندم تحت اثر بیماری زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp tritici (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
48 بررسی پایه های انگور (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
49 بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها و سبززدایی پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
50 بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی جوانه زنی ارقام مختلف جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
51 بررسی تاثیر تنش گرما و محلول پاشی مواد موثر بر رشد بر تغییرات رنگیزه ها و عملکرد دانه کلزا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
52 بررسی تاثیر دزهای مختلف مویان غیر یونی بر کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی در منطقه قروه کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
53 بررسی تاثیر ژنوتیپ مادری، نوع گرده افشانی بر میزان تشکیل بذر و رشد دانهال حاصل از آن در پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
54 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بربرخی صفات مرفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
55 بررسی تاثیر فلز جیوه بر روی آنزیمهای آنتیاکسیدانت در دو رقم گندم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
56 بررسی تاثیر قطر پایه و طول پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر روی عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن کدوی تخمه کاغذی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
58 بررسی تاثیر کودهای زیستی برروی عملکرداجزای عملکردو شاخص برداشت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styrica (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
59 بررسی تاثیر گلوکز و ساکارز بر روی ریشه زایی پایه رویشی فرسیانا در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
60 بررسی تاثیر موقعیت جوانه پیوندک بر ریزشاخه پیوندی گردو Juglansa regia L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
61 بررسی تأثیرمحلولپاشی سولفات روی بر عملکرد سیب زمینی در اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
62 بررسی تغیرات بیان آنزیم پراکسایداز با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید)گندم در اثر بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
63 بررسی تغییرات محتوای پروتئین، پلی فنل اکسیداز و لیزین در رقمهای حساس و مقاوم به قارچ فوزاریوم در گندم نان طی مرگ برنامهریزی شده در اثر تیمار با اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
64 بررسی تغییرات یکسری از آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم طی مرگ برنامه ریزی شده در اثر تیمار با اسیدسالیسیلیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
65 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگر SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
66 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگرهای رپید (RAPD) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
67 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های ایرانی زرشک با استفاده از نشانگر اس اس آر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
68 بررسی تنوع ژنتیکی بین کلون های انگور رقم بیدانه سفید به کمک نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
69 بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 بررسی خصوصیات زراعی و روابط آنها با عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
71 بررسی خواص خمشی تیرهای بتن ارمه دارای نانورس در محیط کلرایدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری
72 بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSRs) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
73 بررسی ژنوتیپ های حاصل از تلاقی برخی ارقام بیدانه و دانه دار انگور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 بررسی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای بذوردوگونه گیاهی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
75 بررسی علل اصلی تشکیل میوه کم در زردالوی رقم نصیری در شرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 بررسی علل و زمان ریزش گل ومیوه در 4 رقم زردآلو (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
77 بررسی فعالیت آنزیم سیتوکروم P450 در باکتری های تجزیه کننده ترکیبات هیدروکربنی (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
78 بررسی فعالیت آنزیم کاتکول 3،2دیاکسیژناز در باکتری های جدا شده از خاک های آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
79 بررسی کارآیی مصرف نیتروژن (زراعی) تحت تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن برروی عملکرد سیبزمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
80 بررسی کاربرد پوترسین بر پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
81 بررسی مارکر زیستی از طریق سنسورهای جدید بر مبنای تکنولوژی نانوپروتئومیکس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
82 بررسی مصرف توام کود زیستی فسفاتین و محلول پاشی روی بر عملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
83 بررسی میزان انتقال ماده مجدد خشک از اندام های مختلف هوایی به دانه در ارقام جو تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
84 بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ زرد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
85 بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم(گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
86 بررسی میزان، کارایی و سهم مواد پرورده ذخیره شده در اندام های مختلف هوایی در عملکرد دانه ارقام گندم دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
87 بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
88 بررسی نقش تک کشتی و کشت مخلوط گیاهان پوششی در کنترل علف های هرز در سیستم بدون شخم مزارع اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
89 بررسی و تعیین سهم عوامل موثر در کاهش عملکرد دانه کلزا درشرایط شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
90 بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب‌زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
91 بهینه سازی انرژی و اگزرژی و تحلیل پارامتری سیستم سرمایش جذبی لیتیوم-بروماید با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
92 بهینه سازی پیوندهای جوانه (Budding) در گردو تحت شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
93 پاسخ رشدو عملکرد ژنوتیپهای جوبهاره به تغذیه برگی روی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
94 پاسخ مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تعدادی از پایه ها و ارقام پسته به تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
95 پتانسیل گیاه هالوفیت سالیکورنیا برای گیاه پالایی خاک های شور آلوده به نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شورورزی
96 تاثیر آبیاری تکمیلی برمراحل فنولوژیکی میزان کلروفیل درصد جذب تابش ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه درارقام گلرنگ بهاره (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
97 تاثیر ارتباط متقابل سطوح کودی نیتروژن و روی با مقادیر نیترورژن و روی و فسفر موجود در سرشاخه های گلدار در گیاه دارویی گل راعی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
98 تاثیر افزایش تری فنیل فسفین اکسید (TPPO) در سرعت تشکیل کک روی صفحاتی از فلزات با جنسهای مختلف در فرآیند شکست حرارتی نفتا (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
99 تاثیر براسینواستروئید بر تغییرات کلروفیل تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
100 تاثیر براسینواستروئید بر قند محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز و عملکرد کوانتوم تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
101 تاثیر پتاسیم و روی برصفات فیزیولوژیک نخوددرشرایط دیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
102 تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر و تغییرات فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط دماهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
103 تاثیر پیش تیمار بذربرجوانه زنی گلرنگ درشرایط شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
104 تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
105 تاثیر تراکم گیاهی بر صفات مرفولوژیکی ارقام سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
106 تاثیر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی بذریونجه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
107 تاثیر توسعه بازار سرمایه بر بقای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
108 تاثیر سطوح نیتروژن بربرخی خصوصیات فیزیولوژیک واریته های گندم درمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
109 تاثیر عناصرریزمغذی آهن و روی بربرخی خصوصیات سیب زمینی رقم آگریا درمنطقه اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
110 تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر تغییرات آنزیمی گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
111 تاثیر کاربرد پوترسین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و قند محلول یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
112 تاثیر کاربرد روی و آهن برعملکردواجزای عملکردوبرخی صفت های کمی گندم آبی درمنطقه اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
113 تاثیر کاربرد نیتروژن و روش کاشت بر صفات رشدی سویا (رقم صبا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
114 تاثیر کشت گیاهان پوششی در سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد غده سیبزمینی رقم آگریا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
115 تاثیر کشت مخلوط گیاه پوششی چاودار، خلر و ماشک گل خوشه ای در کنترل علفهای هرز مزارع استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
116 تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد غده سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران
117 تاثیر گرده افشانی برمیزان تشکیل میوه و میزان روغن زیتون درارقام زیتون روغنی وماری (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
118 تاثیر مصرف پتاسیم و منیزیم برغلظت برخی عناصردراندام های هوائی درگلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
119 تاثیر مصرف نیتروژن بر روی شاخصهای فیزیولوژیک جو بهاره در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
120 تاثیر نشاط وشادابی در انگیزش پیشرفت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمونه دولتی شهرستان بیله سوار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
121 تاثیر نوع رقم پیوندک در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
122 تاثیر نیتروژن معدنی برروی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک یونجه در شرایط شوری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
123 تاثیر نیتروژن معدنی برروی روند فلوریمتری در گیاه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
124 تاثیر نیتروژن و تاریخ بر شاخص های فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
125 تاثیر هیدروژن پراکسید بر فلورسانس رنگدانه های فتوسنتزی، ماده خشک و برخی متابولیت ثانویه نعناع فلفلی در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
126 تاثیر هیدروژن پراکسید و تنش کمآبی بر رنگدانه های فتوسنتزی نعناع فلفلی Mentha piperita L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
127 تاثیرپتاسیم و منیزیم برروی برخی ازویژگیهای فیزیولوژیک گلرنگ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
128 تاثیرپیش تیمار بذر بر تغییرات محلول های سازگاری در گیاهچه های سورگوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
129 تاثیرتلقیح بذربا قارچ میکوریزا بررشدیونجه تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
130 تاثیرسطوح نیتروژن بربرخی شاخصهای رشد واریته های گندمدرمرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
131 تاثیرمصرف نیتروژن برانتقال مجدد مواد خشک درجوبهاره درشرایط تنش کمبود آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
132 تاثیرنیتروژن برروابط آبی و کارآیی مصرف نیتروژن دریونجه درشرایط کم آبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
133 تأثیر استفاده از باکتری محرک رشد نیتراژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم گندم دیم آذر 2، سرداری و هما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
134 تأثیر پتاسیم و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
135 تأثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
136 تأثیر پتاسیم و روی بر میزان کلروفیل برگ نخود در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
137 تأثیر تراکم گیاهی بر نغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت دوم (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
138 تبدیل کاتالیتیکی متانل به اولفین (MTO) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
139 تحلیل پارامتری سیستم تلفیقی تولید سه گانه و آب شیرین کن، تجهیز شده با انرژی خورشیدی و بهینه سازی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
140 تحلیل پارامتری و بهینه سازی اگزرژتیک در یک سیستم CCHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
141 تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای ترکیب شده با سیستم CCHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
142 تصویر نیتروژن و پنی برای برخی از فاکتورهای رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
143 تعیین آلل های خودناسازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ های آلو ژاپنی Prunus salicina Lindl موجود در کشور با روش PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
144 تغییرات عملکرد سویا (رقم صبا) تحت تاثیر کاربرد نیتروژن و نشاءکاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
145 تغییرات میزان پیکروکروسین، کروسین و سافرانال گیاه زارعی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کودهای آلی و کودهای زیستی در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
146 تغییرات میزان پیکروکروسین، کروسین و سافرانال گیاه زارعی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
147 تغییرات میزان پیکروکروسین، کروسین و سافرانال گیاه زراعی زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر کودهای آلی و شیمیایی در شرایط اقلیمی اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
148 تولید جنین سوماتیکی در برخی ارقام انگور ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
149 حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در محیط متخلخل با دمای دیواره ثابت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
150 حل عددی جریان و دما در دیوار خورشیدی عمودی با دیواره متخلخل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
151 روش نوین جهت محاسبه انرژی قابل استحصال باد برای یک منطقه خاص (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
152 شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
153 شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
154 طراحی بناها در تبریز براساس اقلیم منطقه (مطالعه موردی: باز شو های تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
155 غربالگری برخی ارقام و پایه های انگور نسبت به تنش شوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
156 کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر جوانه زنی گلرنگ (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
157 کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر رشد گلرنگ در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
158 مدیریت مصرف بارهای سرمایشی و گرمایشی و بهینه سازی انرژی و اقتصادی در یک سیسیتم تولید سه گانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
159 مروری بر تکنیکهای حذف کادمیوم (1) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی
160 مروری بر تکنیکهای حذف کادمیوم (2) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی
161 مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم به روش همرسوبی کربنات کلسیم از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
162 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
163 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
164 مطالعه بیان پروتئین های (HSP70 (Heat shock protein 70 و ATP synthase β subunit در دو گونه گندم (گاسپارد و مروارید) تحت اثر بیماری زنگ زرد (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
165 مطالعه پروتئین های القاء شده ATP synthase CF1 beta subunit و phosphoglycerate kinase تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
166 مطالعه روش های موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدی PMD و محاسبه آن در یک موجبر نوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
167 مطالعه روشهای موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدیPMD و محاسبه آن در یک موجبر نوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوریهای نوین نور، فتونیک و سیستمهای فتوولتاییک
168 مطالعه عددی اثرات اضافه کردن نانوذرات برپارامترهای بعدداردرجریان آرام نانوسیال آب - Al2o3 درکانال افقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
169 معماری پایدار ایستگاه های مترو در گرو بکارگیری الزامات نوین پدافند غیرعامل حیات فعالیت و استفاده پناهگاهی درشرایط بحران (ایستگاه شهیدآجرلو کرج) (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
170 مقایسه ژنوتیپ های برتراصلاح شده انگور با چهار رقم بیدانه از نظر کیفیت وعملکرد محصول (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
171 نانوLa2O 3 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن به منظور سنتز بیودیزل به روش تبادل استری روغن جاتروفا (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
172 نحوه بیان اسیدهای آمبنه لایزین و متیونین در گندم تحت اثر کادمیوم و جیوه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک