آقای دکتر حمیدرضا شعیری

دکتر حمیدرضا شعیری دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

آقای دکتر حمیدرضا شعیری

Dr. Hamid Reza Shairi

دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمیدرضا شعیری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ازمناسبات بینامتنی تامناسبات بینارسانه ای بررسی تطبیقی متن و رسانه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
2 بررسی و تحلیل کارکرد پادگفتمانی نامه های نیما یوشیج (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 25، شماره: 82
3 تحلیل فرآیندهای گفتمانی در سوره«قارعه» با تکیه بر نشانه شناسی تنشی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
4 تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 45، شماره: 3
5 تحلیل نقش زاویه دید در گفتمان با تحلیلی از داستان«بیرون رانده»اثر بکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه دوره: 1، شماره: 2
6 تحلیل وجه القایی زبان تصویری تبلیغات از دیدگاه کنشی و تنشی بر اساس رویکرد نشانه- معناشناختی (بررسی موردی: گفتمان تبلیغاتی داخلی و خارجی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 5، شماره: 9
7 شناسایی دوره های روایی رساله الطیرها براساس چهار نسل روایت (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بسامد و تداوم زمان تقویمی در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 بررسی رساله الطیرها از منظر الگوی نشانه شناختی پیرس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
3 کانون سازی و وجوه آن در رساله الطیرهای فارسی و عربی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی