آقای مهندس محسن بدخشان

مهندس محسن بدخشان عضوهیات مدیره    و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری

آقای مهندس محسن بدخشان

Mohsen Bedakhshan

عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس محسن بدخشان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس دومین همایش ملی ساختمان آینده کانون مهندسین ساری، مازندران- ساری آذر 1395