آقای دکتر محمد رامان مولودی

دکتر محمد رامان مولودی استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آقای دکتر محمد رامان مولودی

Dr. Mohamad Raman Moloudi

استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رامان مولودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علوم پزشکی زانکو
هیات تحریریهمجله علوم پزشکی زانکو