آقای عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى

عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى

Abdolhossein Ruholamini

استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری