آقای غلامرضا ذاکرصالحى

غلامرضا ذاکرصالحى دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

آقای غلامرضا ذاکرصالحى

Gholamreza Zaker Salehi

دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلامرضا ذاکرصالحى در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست نامه علم و فناوری